Do obejrzenia i nie tylko: Webinarium o stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych

Data opublikowania:

Zapraszamy do zapoznania się z webinarium o stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych zorganizowanego w ramach projektu: Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” (SIRES) realizowanego w ramach Działania 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Tematyka webinarium skierowana jest do m.in.: realizatorów projektów w ramach EFS/RPO, podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne – potencjalnych dostarczycieli usług i produktów spełniających warunki tzw. społecznie odpowiedzialnych zamówień oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Relacja video z webinarium:

 

Materiały do pobrania tutaj – link do załączonych plików

Więcej o projekcie (SIRES): https://www.sires.ekonomiaspoleczna.pl

Biuro projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”:
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel. do biura projektu 535 404 880

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.