Zadania

Zadanie 1. Zapewnienie spójności działań w sferze ekonomii społecznej

Cel zadania

Rozwój współpracy i wzrost spójności podejmowanych działań pomiędzy instytucjami publicznymi i niepublicznymi oraz w obszarze ekonomii społecznej dla uzyskania efektu synergii i skali.

Główne działania w zadaniu:

 1. prace Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
 2. funkcjonowanie minimum 4 grup tematycznych:
  1. współpracy pomiędzy nauką, NGO, administracją i biznesem,
  2. współpracy międzyinstytucjonalnej pomiędzy OPS, PCPR, Urzędami Pracy, NGO i OWES,
  3. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ),
  4. współpracy ROPS i OWES,
 3. doradztwo w zakresie ekonomii społecznej (klauzule i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, stosowanie instrumentów aktywnej integracji, realizacja usług społecznych, inicjowanie współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej),
 4. współpraca z akredytowanymi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 5. badania, analizy i raporty dot. rozwoju ekonomii społecznej w regionie,
 6. opracowanie katalogu dobrych praktyk ekonomii społecznej,
 7. prowadzenie jednolitej bazy przedsiębiorstw społecznych w regionie jako element portalu poświęconego ekonomii społecznej w regionie,
 8. współpraca ROPS i OWES Polski Wschodniej,

Zadanie 2. Budowanie marki ekonomii społecznej w regionie

Cel zadania

Wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie.

Główne działania w zadaniu

 1. promocja liderów ekonomii społecznej w regionie -  konkurs „Lider Ekonomii Społecznej” w 3 kategoriach: „Samorząd Prospołeczny”, „Biznes Prospołeczny”, „Przedsiębiorstwo Społeczne”,
 2. Gala „Lider Ekonomii Społecznej”,
 3. regionalne kiermasze ekonomii społecznej,
 4. kampanie promocyjne podczas kiermaszów (gadżety promocyjne, sonda dot. ekonomii społecznej),
 5. upowszechnianie idei ekonomii społecznej w zakresie rozwoju lokalnego oraz przedsiębiorczości - konkursy ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (zlecenie zadań publicznych związanych
  z upowszechnieniem idei ekonomii społecznej w wymiarze lokalnym),
 6. prowadzenie strony internetowej projektu: www.es.umws.pl oraz portalu społecznościowego,
 7. cykliczne spotkania z mediami w celu promocji ekonomii społecznej,
 8. cykliczne spotkania z podmiotami ekonomii społecznej – promocja zakupu prospołecznego;

Zadanie 3. Podnoszenie kompetencji w obszarze ekonomii społecznej

Cel zadania

Wzrost kompetencji i świadomości pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli nauki, biznesu i innych podmiotów lokalnych w zakresie ekonomii społecznej.

Główne działania w zadaniu:

 1. warsztaty i wizyty studyjne,
 2. organizacja Dni Ekonomii Społecznej na uczelniach wyższych,
 3. spotkania równościowe „Bez barier z ekonomią społeczną”.
 4. Lekcje dot. ekonomii społecznej w szkołach ponadpodstawowych.

Zadanie 4. Działania dodatkowe w walce z koronawirusem

Cel zadania

Zadanie obejmuje realizację działań przewidzianych w rekomendacjach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dla ROPS w zakresie możliwego wsparcia w ramach PI 9iv oraz MRPiPS dot. koordynacji działań wspierających funkcjonowanie instytucji pomocowych i PES w walce z COVID-19.

Główne działania w zadaniu:

 1. Zlecenie podmiotom ekonomii społecznej usługi szycia maseczek ochronnych,
 2. Przekazanie uszytych maseczek do instytucji pomocowych.