O Projekcie

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2016r. – 31 grudzień 2018r.

Całkowita wartość projektu: 2 157 647,76 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 834 000,60 PLN

Cel główny projektu

Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim.

Grupa docelowa projektu:

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty wspierające sektor ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego, w tym:
  • OWES (tj. ośrodki wsparcia ekonomii społecznej),
  • instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • administracja publiczna (tj. jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, publiczne służby zatrudnienia),
  • szkoły i uczelnie wyższe,
  • przedsiębiorstwa prywatne, itp.

Zadania w ramach projektu

W ramach projektu realizowane będą 3 zadania, stanowiące spójny i kompleksowy system działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie tj.:

 • Zadanie 1. Zapewnienie spójności działań w sferze ekonomii społecznej.
 • Zadanie 2. Budowanie marki ekonomii społecznej w regionie.
 • Zadanie 3. Podnoszenie kompetencji w obszarze ekonomii społecznej.