Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Na podstawie Zarządzenia nr 56/23 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór kandydatów na członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego.

Zapraszamy przedstawicieli:

  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • podmiotów ekonomii społecznej,
  • związków spółdzielczych,
  • instytutów badawczych,
  • uczelni,
  • organizacji pracodawców

do nadsyłania zgłoszeń kandydatów do Komitetu.

Do zadań Komitetu należy w szczególności: przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz projektach uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, a także zapoznawanie się z efektami realizacji ww. programu oraz przedstawianie opinii w tym zakresie.

Uwaga: Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej powoływani są spośród osób, z których każda ma poparcie co najmniej 5 podmiotów ekonomii społecznej.

Zgłoszenia kandydatów do Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego należy nadsyłać na formularzu zgłoszeniowym w terminie do 19 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w tytule wiadomości wpisując „Kandydatura do RKRES”.

Wybór członków Komitetu dokonany zostanie spośród ofert nadesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 395-15-95.

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.