Podstawowe informacje o konkursie na wsparcie zadań publicznych w pigułce

Data opublikowania:

 1. Nazwa zadania konkursowego: Upowszechnienie idei ekonomii społecznej oraz budowanie jej marki poprzez organizacje lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego.
 2. Cel zadania: Wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie.
 3. Środki przeznaczone na realizację zadania - 40 000,00 PLN.    
 4. Maksymalna kwota pojedynczego dofinansowania - 5 000,00 PLN
 5. Przykładowe wydarzenia/działania służące realizacji celu to np.:
  1. organizacja wydarzeń z zakresu upowszechniania idei ekonomii społecznej np.:
   1. wystawy, kiermasze, targi produktów i usług oferowanych przez  podmioty ekonomii społecznej,
   2. festyny, pikniki,
   3. koncerty dla społeczności lokalnej prezentujące dokonania lokalnych podmiotów ekonomii społecznej;
  2. organizacja imprez integracyjnych, np. łączących pokolenia, zakładających aktywny udział osób z niepełnosprawnościami;
  3. organizacja innych wydarzeń lub cykl działań wpisujących się w realizację powyższego celu zadania publicznego;
  4. organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań sieciujących lub innych form działań edukacyjno - promocyjnych, dotyczących współpracy międzysektorowej na określonym terenie (gmin, powiatów, itp.) między organizacjami pozarządowymi, biznesem, jednostkami samorządu terytorialnego, związanej ze współdziałaniem różnych organizacji i instytucji w celu osiągnięcia zmiany społecznej.
 6. Preferowane będą oferty zakładające udokumentowanie organizowanego wydarzenia w formie:
  1. wydawnictwa (np. broszura informacyjna, ulotka, publikacja, przeprowadzenie kampanii informacyjnych, promocyjnych itp.),
  2. filmu,
  3. spotu radiowego/telewizyjnego,
  4. reportażu dźwiękowego i/lub fotograficznego,

  Wszystkie te działania powinny dawać możliwość wykorzystania ich w celach edukacyjno-promocyjnych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (przeniesienie praw autorskich na ROPS);

 7. Zadanie powinno zakładać udział w wydarzeniu podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego oraz promocję ich usług i produktów.
 8. Realizacja zadania musi odbyć się z udziałem społeczności lokalnej i jednostek samorządu terytorialnego (w ofercie należy opisać na czym będzie polegała rola i udział samorządu lokalnego).
 9. Realizacja zadania musi odbyć się pomiędzy 13 czerwca 2022 r. a 30 września 2022 r.
 10. Wymagany jest wkład własny finansowy –  10% przyznanego dofinansowania;
 11. Organizacja może (ale nie musi) wnieść do projektu również wkład osobowy i/lub rzeczowy – wówczas należy go wycenić i ująć w budżecie;
 12. Oferty należy złożyć najpóźniej do 21 maja 2022 roku.

KILKA POMOCNICZYCH WSKAZÓWEK:

 1. Projekt musi być skierowany do grup docelowych z woj. świętokrzyskiego, a realizacja musi się odbyć na terenie województwa świętokrzyskiego.
 2. Działania ujęte w ofercie muszą przyczyniać się do realizacji celu zadania jakim jest: wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim.
 3. Kompletną ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie w sekretariacie ROPS lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej do 21 maja 2022 r.  decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego  potwierdzona pieczątką wpływu,
  lub za pomocą generatora wniosków: https://swietokrzyskie.engo.org.pl
 4. Na kopercie musi widnieć zapis „OTWARTY KONKURS OFERT 2022 z zakresu ekonomii społecznej”.
 5. Organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w tym konkursie.
 6. Kompletując ofertę proszę pamiętać o dołączeniu wymaganych dokumentów. Będą nimi: 
  1. kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną oferenta. Dokument musi zawierać nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu muszą dołączyć (kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem) – załączają ją jedynie podmioty nie podlegające wpisowi do KRS;
  2. aktualny statut organizacji lub inny dokument potwierdzający działalność pożytku publicznego w zakresie którego dotyczy konkurs (załączają wszyscy);
  3. oświadczenie o współpracy pomiędzy organizacjami lub innymi podmiotami (musi określać zakres świadczeń) – załącza się je wyłącznie w przypadku oferty wspólnej;
  4. pełnomocnictwo do działania w imieniu podmiotu – załącza się je tylko wtedy, gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z KRS/ewidencją/rejestrem;
  5. oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku (załączają wszyscy);
  6. oświadczenie o braku współfinansowania zadania ze środków budżetu Samorządu z innego tytułu (załączają wszyscy);

Dokumenty do pobrania tutaj.

UWAGA: Do oferty można również dołączyć rekomendacje uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów, związane z realizacją w przeszłości zlecanych zadań. Nie jest to warunek konieczny, ale mają wpływ na ocenę merytoryczną (dają możliwość uzyskania dodatkowego punktu w ocenie merytorycznej).

 1. Proszę pamiętać, aby wszystkie dokumenty, które zostają przedłożone jako kserokopie były poświadczone za zgodność z oryginałem. 
 2. Przed wysłaniem oferty sugerujemy jej zweryfikowanie z tabelą kryteriów oceny formalnej i merytorycznej, stosowanej przy ocenie ofert (kryteria te zamieszczone są w ogłoszeniu – część V pkt. 4 i częścią VI).
 3. Proszę pamiętać, że po złożeniu oferty nie będzie już możliwości jej uzupełnienia lub skorygowania (ani oferty ani załączników).

OCENA OFERT

Każda oferta, która wpłynie będzie sprawdzana pod względem formalnym i merytorycznym przy czym: oferty które nie spełnią wymogów formalnych zostaną odrzucone (tj. nie będą oceniane pod względem merytorycznym).

OCENA FORMALNA

Ocena formalna polega na zaznaczeniu odpowiedzi „TAK” lub „NIE” przy poszczególnych kryteriach. To tzw. kryteria dostępu - zaznaczenie odpowiedzi „nie” przy którymkolwiek punkcie spowoduje odrzucenie oferty na wstępnym etapie oceny.

W celu uzyskania oceny „TAK” przy ocenie formalnej prosimy upewnić się, czy:

 1. Państwa organizacja jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. ofertę składają Państwo na właściwym formularzu, czy jest ona prawidłowo wypełniona i kompletna pod względem wymaganych załączników;
 3. oferta jest zgodna z rodzajem zadania publicznego wskazanym w ogłoszeniu;
 4. Państwa organizacja prowadzi działalność statutową zgodną z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu;
 5. termin realizacji zadania jest poprawny tj. czy nie wykracza poza termin wskazany w ogłoszeniu;
 6. złożyli Państwo ofertę we wskazanym terminie i miejscu;
 7. wypełnili Państwo oświadczenia, stanowiące integralną część oferty;
 8. oferta została podpisana przez osoby upoważnione, a podpisy są czytelne (tj. z podaniem imienia, nazwiska i funkcji) lub opatrzone pieczęcią imienną;
 9. wysokość wnioskowanej kwoty dotacji nie jest wyższa od kwoty przeznaczonej na realizację zadania;
 10. oferta jest zgodna z pozostałymi warunkami zawartymi w ogłoszeniu, w tym:
 11. wkład własny finansowy to minimum 10% dotacji;
 12. koszt administracyjne to maksimum 15% całkowitych kosztów realizacji zadania;
 13. oferta dotyczy wyłącznie jednego zadania publicznego;
 14. zgodna z warunkami określonymi w części II pkt. 1-12 ogłoszenia;

Proszę pamiętać, że treść oferty powinna pozwolić na JEDNOZNACZNE stwierdzenie, że dane kryterium oceny formalnej jest spełnione.

OCENA MERYTORYCZNA

Jeśli Państwa oferta „przejdzie” ocenę formalną to będzie ona następnie poddana ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna następuje poprzez analizę zapisów poszczególnych punktów oferty. Dlatego też przed przesłaniem oferty proszę się zapoznać z kryteriami (są one ujęte w formie tabelarycznej w części VI ogłoszenia konkursowego) i odpowiedzieć na pytania:

 1. czy Państwa oferta zawiera uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym czy przeprowadzona została diagnoza sytuacji i potrzeb odbiorów zadania? (0-1 pkt.);
 2. czy opisali Państwo odbiorców zadania oraz metody i narzędzia ich rekrutacji? (0-3 pkt.);
 3. czy założone rezultaty są zgodne z celami zadania określonymi w ogłoszeniu, czy są realne i w jaki sposób będą monitorowane, czy opisali Państwo prognozowaną zmianę społeczną, która zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania, czy i jak wykorzystają Państwo osiągnięte rezultaty  w dalszych działaniach realizacji? (0-6 pkt.);
 4. czy założony harmonogram realizacji zadania jest adekwatny do poziomu, złożoności i liczby zaplanowanych działań? (0-1 pkt);
 5. czy będzie zachowana trwałość, potencjał kontynuacji działań? (np. cyklicznie, sporadycznie, itp.) - (0-3 pkt.);
 6. jaki jest zasięg (terytorialny) efektu oddziaływania? np. 1-2 powiaty, itp. - (0-3 pkt.);
 7. czy załączyli Państwo rekomendacje uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów, związane z realizacją w przeszłości zlecanych zadań? (0-1 pkt.);
 8. czy i w jaki sposób opisali Państwo kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania? (0-3 pkt.);
 9. czy dysponują Państwo odpowiednią bazą lokalową do realizacji zadania? (0-1 pkt.);
 10. czy planowane koszty są racjonalne i niezbędne z perspektywy założonych działań, czy uzasadnili je Państwo? – (0-2 pkt.);
 11. czy prawidłowo zakwalifikowali Państwo koszty do poszczególnych kategorii kosztów? (0-1 pkt.);
 12. jaką wysokość środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł Państwo zapewniają? – im wyższy % wkładu własnego finansowego tym więcej punktów (1-5 pkt.);
 13. ile źródeł finansowania (poza dotacją i obowiązkowym wkładem własnym) obejmuje wniosek? (0-2 pkt.);
 14. czy zapewniają Państwo wkład osobowy? (0-1 pkt.);
 15. czy rozpoczęli Państwo działalność w 2021 lub 2022 roku? (0-1 pkt.);

Maksymalnie mogą Państwo zdobyć 36 punktów. Zlecenie zadania nastąpi po spełnieniu wymogów formalnych i w ocenie punktowej uzyskanie minimum 19 punktów.

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.