Obradowała Kapituła Konkursu „Lider Ekonomii Społecznej”

Data opublikowania:

Obradowała Kapituła Konkursu „Lider Ekonomii Społecznej”

Z udziałem wicemarszałek Renaty Janik odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu „Lider Ekonomii Społecznej”. Obradujący wyłonili nominowane do nagrody podmioty, samorządy i przedsiębiorców wspierających sektor ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. Laureatów konkursu poznamy podczas Gali Lider Ekonomii Społecznej, która odbędzie się 15 listopada w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

Nagrody w konkursie przyznawane są w trzech kategoriach: Samorząd prospołeczny, Biznes prospołeczny i Podmiot ekonomii społecznej. Kapituła może przyznać nagrodę specjalną dla osoby bądź instytucji uznając, że zasługuje na nagrodę ze względu na inne walory, osiągnięcia lub właściwości, które nie zostały zawarte w regulaminie. Nagrodą tą może zostać objęta dowolna kandydatura zgłoszona na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej lub Kapituły Konkursu.

Podczas posiedzenia Kapituła spośród nadesłanych zgłoszeń wybrała podmioty, samorządy i przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, promując postawy zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu.

Do nagrody w kategorii Samorząd prospołeczny zgłodzonych zostało sześciu kandydatów tj.: gmina Bieliny, gmina Sędziszów, gmina Górno, gmina Starachowice, Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Urząd Miasta Kielce.

Do nagrody w kategorii Biznes prospołeczny zgłodzonych zostało trzech kandydatów tj.: Szkoła Zarządzania sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski, firma Formaster S.A. Kielce i Bank Spółdzielczy Sędziszów.

Do nagrody w kategorii Podmiot ekonomii społecznej zgłodzonych zostało ośmiu kandydatów tj.: Fundacja Perspektywy i Rozwój Sędziszów, Spółdzielnia Socjalna „Przysmak” Sędziszów, Zakład Aktywności Zawodowej „Zaz Smaczek” Kielce,  Spółdzielnia Socjalna „Kazimierskie Smaki” Kazimierza Wielka, WTZ Przy Specjalnym Szkolno-Wychowawczym w Jędrzejowie, Fundacja Anielskie Skrzydła Ostrowiec Świętokrzyski, Spółdzielnia Socjalna „Starachowiczan-Ka” Starachowice i Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Końskie.

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystej Gali Lider Ekonomii Społecznej w dniu 15 listopada 2019 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

Galeria zdjęć

  • Obradowała Kapituła Konkursu „Lider Ekonomii Społecznej”
  • Obradowała Kapituła Konkursu „Lider Ekonomii Społecznej”
  • Obradowała Kapituła Konkursu „Lider Ekonomii Społecznej”
  • Obradowała Kapituła Konkursu „Lider Ekonomii Społecznej”

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.