„Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”

Data opublikowania:

Uczestnicy wizyty studyjnej

W dniach 4-6 września 2019 roku przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej uczestniczyli w wizycie studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”, zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”.

Wizytę  rozpoczęliśmy od odwiedzenia Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” oraz Stowarzyszenia „Być Razem” w Cieszynie, gdzie realizowane są działania mające na celu kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” powołana została w 2007 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna. Idee Fundacji wynikają w dużym stopniu z doświadczeń Stowarzyszenia jednak zakres jej działalności poszerzony jest o prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, wspieranie spółdzielni socjal¬nych, przedsiębiorstw społecznych, firm nastawionych również na działalność o charakterze społecznym, stowarzyszeń oraz innych form aktywności społecznej budowanych na wartościach solidarności, wzajemności i współdziałania.

Prowadzone przez Fundację przedsiębiorstwo społeczne to sieć warsztatów: stolarnia, ślusarnia, pralnia wodna i chemiczna. Fundacja „Być Razem”  jest znana już z kultowych produktów WellDone, wytwarzanych z naturalnych materiałów. Są to proste, dowcipne, inteligentne i użyteczne przedmioty, zaprojektowane przez młodych projektantów, a wytwarzane przez osoby powracające na rynek pracy, wspierane przez  Fundację „Być Razem”. We współpracy z utworzonymi na terenie Fundacji spółdzielniami socjalnymi, przedsiębiorstwo świadczy również usługi szwalnicze i gastronomiczne, którego przykładem jest „Bistro na Wałowej”. 

Na zakończenie wizyty w Cieszynie zwiedziliśmy  warownię gotycką, złożoną z zamku górnego z wieżą i kaplicą zamkową na dziedzińcu oraz klimatyczny XV-wieczny rynek.
Drugiego dnia wizyty udaliśmy się do Nikiszowca - dzielnicy Katowic o niepowtarzalnym, urzekającym klimacie. Od 2008 roku w Nikiszowcu działa Centrum Aktywności Lokalnej, którego działania adresowane są przede wszystkim do mieszkańców Nikiszowca. Główną ideą działalności Centrum w Nikiszowcu jest rozwój społeczności lokalnej i praca ze społecznością dzielnicy. Centrum poprzez swoje działania wzmacnia  poczucie dumy i zadowolenia z mieszkania w takim miejscu, inicjuje i wspiera działania lokalne, a także powstawanie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Pełni funkcję pomostu pomiędzy władzą a mieszkańcami. Co roku  Centrum organizuje w Nikiszowcu m.in.: „Święto Sąsiadów" czy  „Jarmark Na Nikiszu". Funkcjonowanie Centrum w ciągu ostatnich lat przysłużyło się do rozwoju Nikiszowca.

Podczas pobytu w Nikiszowcu mieliśmy okazję poznać specyfikę działalności Centrum Zimbardo, którego ideą jest stworzenie młodym ludziom przestrzeni - miejsca spotkań. W Centrum Zimbardo organizowane są m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi, spektakle teatralne, projekcje filmów, festiwale i koncerty. Młodzież z Centrum angażuje się w działania na rzecz Nikiszowca poprzez udział w lokalnych wydarzeniach, takich jak: Jarmark na Nikiszu. Młodzi tworzą także projekty, które poza tym, że służą nabywaniu nowych kompetencji, przyczyniają się do rozwoju kapitału Nikiszowca.

Trzeci dzień naszego wyjazdu rozpoczęliśmy od wizyty w siedzibie Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, gdzie kierownik Artur Szmaciarski opowiedział nam o działaniach jakie prowadzi JOWES, współpracy jaką podejmują na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i tworzenia stabilnych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej - połączeniu sił i wzajemnych potencjałów: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i osób fizycznych, które są zainteresowane zakładaniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej.

O wielu cennych inicjatywach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych opowiedział nam z kolei naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowa - Adrian Staroniek. W 2016 roku Częstochowa zajęła I miejsce w konkursie Gmina przyjazna ekonomii społecznej, zyskała uznanie za zaangażowane w rozwój tego sektora w województwie śląskim oraz za wsparcie i współpracę z podmiotami ekonomii społecznej. Miasto Częstochowa było inicjatorem utworzenia m.in.Spółdzielni Socjalnych: „Jasne, że zmiana”, „Jasne, że manufaktura”, „Jasne, że Alternatywa 21”, „Jasne, że dom i wnętrze”.

Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy była spółdzielnia utworzona z inicjatywy miasta – spółdzielnię socjalną „Jasne ,że Alternatywa 21”, prowadzona przez Fundację „Oczami Brata”. Spółdzielnia prowadzi klubokawiarnię, której głównym atutem jest wyjątkowa działalność kulinarna, społeczna i artystyczna, ale również przepyszne przekąski, napoje i kawa.

Ostatnim punktem na naszej mapie była Fundacja Chrześcijańska Adullan, która realizuje szereg działań społecznych m.in.: prowadzi stołówkę charytatywną dla osób będących w trudnej sytuacji socjalnej, ubogich, niezaradnych życiowo, niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, realizuje zadanie publiczne pn. „Stare Miasto – Nowe Życie – Nowe Możliwości. Organizowanie Społeczności Lokalnej w dzielnicy Stare Miasto”,  prowadzi schronisko dla bezdomnych mężczyzn oraz ogrzewalnię miejską. W Fundacji odbyło się również spotkanie z Prezesem Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że dom i wnętrze”, która powstała przy współpracy Gminy Miasta Częstochowa i Fundacji Addullam w 2016 roku. Spółdzielnia oferuje szereg usług dedykowanych zarówno klientom indywidualnym jak i komercyjnym, a specjalizuje się w usługach: remontowych, budowlanych , pielęgnacji ogrodów i sprzątaniu.

Uczestnicy wyjazdu wracali z dużą dawką nowej wiedzy na temat ekonomii społecznej i pomysłów w jaki sposób można rozwijać ekonomię w województwie świętokrzyskim.

Galeria zdjęć

 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”
 • „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej w województwie śląskim”

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.