Świętokrzyska Ekonomia Społeczna – skorzystaj ze strony projektu

Data opublikowania:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przypomina, że na stronie internetowej www.es.umws.pl  projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” istnieje możliwość publikowania ofert pracy w podmiotach ekonomii społecznej. Z kolei  jednostki samorządu terytorialnego mogą na powyższej stronie zamieszczać zamówienia publiczne zawierające aspekty i klauzule społeczne. Oprócz informacji dotyczących bieżących działań projektowych witryna zawiera również bazę i mapę podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa świętokrzyskiego oraz edukacyjno-promocyjne pliki multimedialne dotyczące ekonomii społecznej z możliwością darmowego pobrania i rozpowszechniania.

Użyteczne linki:

  1. Oferty pracy w PES:
    http://www.es.umws.pl/potrzeby-es/oferty-pracy-w-pes
  2. Społecznie odpowiedzialne zamówienia:
    http://www.es.umws.pl/potrzeby-es/spolecznie-odpowiedzialne-zamowienia
  3. Baza i mapa podmiotów ES:
    http://www.es.umws.pl/podmioty-es-i-ich-otoczenie/baza-podmiotow-es

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.