Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”

Data opublikowania:

Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”

W ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zorganizował wizytę studyjną pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”. W wyjeździe udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Wizytę rozpoczęliśmy od odwiedzenia Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu, który zatrudnia osoby niepełnosprawne, dając im szansę usamodzielnienia - przygotowując do uczestnictwa w życiu społecznym oraz przysposabiając do pracy na otwartym rynku pracy. Mieliśmy okazję zapoznać się z profilem działalności ZAZu, który w swoim zakresie świadczy szeroki wachlarz usług min.: turystyczne, gastronomiczne, rehabilitacyjne, pralnicze, ogrodnicze.

Kolejnym podmiotem ekonomii społecznej, który odwiedziliśmy tego dnia była Spółdzielnia Socjalna KULTURHAUZ, która stworzyła nową kulturalną przestrzeń w Toruniu. Mieści się w części Torunia zwanej przez niektórych Małym Berlinem. Klub angażuje w swoje działania całe sąsiedztwo - wspólnie z nimi remontuje, uprawia ogródek, przyciąga ich na imprezy z muzyką elektroniczną i koncerty awangardowych zespołów z całej Europy. Kulturhauz jest niezależnym centrum artystycznym, które z definicji nie ma żadnej formuły - jego twórcą może być każdy gość, bez względu na wiek, wykształcenie i pasje. To miejsce oraz niezwykle energetyczna i pełna pasji Katarzyna Jankowska współtwórczyni spółdzielni, wywarło niesamowite wrażenie na wszystkich uczestnikach.

Wieczorem pod opieką przewodnika mieliśmy okazję podziwiać przepiękny Toruń wraz z jego zabytkami i cudowną atmosferą.
Kolejnego dnia odwiedziliśmy CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, które prowadzi różne działania prospołeczne m.in. Centrum Integracji Społecznej. Celem działalności CISTOR jest aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych i tym samym przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Poprzez tzw. zatrudnienie socjalne oraz działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej CISTOR dąży do usamodzielnienia uczestników i wyprowadzenia ich poza system pomocy społecznej.Centrum Integracji Społecznej jest miejscem, które daje szansę na ponowne włączenie się do życia społecznego oraz prawidłowe pełnienie ról zawodowych i rodzinnych.

Fundacja i gospodarstwo opiekuńcze Toskania Kociewska, to kolejne miejsce do którego zawitaliśmy. Gospodarstwo jest wspaniale położone, znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły, otoczone urokliwym lasem, wzniesieniami i polami. Krajobraz przypomina włoską Toskanię, stąd nazwa. Najważniejszymi mieszkańcami gospodarstwa są zwierzęta - to one przybliżają gości do natury. Spotkać tu można konie, świnki wietnamskie, alpaki, gęsi syberyjskie i głównych bohaterów zagrody - osły. Cele Fundacji realizowane są w gospodarstwie min. poprzez: promowanie zdrowego stylu życia przez bezpośredni kontakt z naturą i zwierzętami, ruch na świeżym powietrzu, propagowanie zdrowego odżywiania, budowanie pozytywnych emocji i umiejętności ich wyrażania oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych w grupie. Toskania Kociewska jest jednym z dwóch w Polsce gospodarstw opiekuńczych, które łączy w sobie dwie koncepcje: rolnictwo wielofunkcyjne i usługi społeczne – opiekę zdrowotną na poziomie lokalnym. Wykorzystuje zasoby rolne, zarówno roślinne, jak i zwierzęce w celu wytworzenia świadczeń społecznych na obszarach wiejskich. Świadczenia te mają na celu stworzenie w ramach gospodarstwa rolnego warunków, które umożliwiałyby osobom o szczególnych potrzebach uczestnictwo w codziennych obowiązkach w gospodarstwie, tak aby zapewnić im poprawę samopoczucia. Gospodarstwo opiekuńcze może być alternatywną formą pomocy dla osób starszych, dzieci, osób wykluczonych społecznie, ale także standardowym gospodarstwem rolnym.

Trzeci dzień naszego wyjazdu rozpoczęliśmy od odwiedzenia Spółdzielni Socjalnej WIGOR - spółdzielni osób prawnych. Założycielami spółdzielni są dwie gminy wiejskie - Gmina Inowrocław i Gmina Dąbrowa. Gmina Inowrocław powierzyła spółdzielni prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Żalinowie. Celem powstania Dziennego Domu było zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym Seniorów, w szczególności zapewnienie wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+. Spółdzielnia prowadzi również Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają pomocy adaptacyjnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Ponadto w ramach realizowanego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, spółdzielnia prowadzi Mobilny Klub Juniora oraz Mobilny Klub Seniora.

Ostatnim punktem na naszej mapie było Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, które powstało w styczniu 2013 r., w celu przygotowania osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Inowrocław do podjęcia pracy oraz powrotu do aktywnego życia społecznego. Centrum posiada trzy warsztaty zawodowe:. budowlano-remontowy, ogrodniczo-porządkowy i gastronomiczno-cateringowy. W ramach projektu „Przystanek Łojewo" Centrum oferuje wyżywienie we własnej sali biesiadnej. Wyroby i usługi warsztatu gastronomicznego zostały wyróżnione Znakiem „Zakup prospołeczny”.

Uczestnicy wyjazdu wracali z dużą dawką pozytywnej energii i pomysłów w jaki sposób można rozwijać ekonomię oraz co można przenieść na nasz grunt. I o to chodziło!

Galeria zdjęć

 • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”
 • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”
 • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”
 • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”
 • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”
 • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”
 • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”
 • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”
 • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”
 • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”
 • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”
 • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”
 • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”
 • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”
 • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”
 • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”
 • Relacja z wizyty studyjnej pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.