Ostatni nabór formularzy na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych w Kielecko – Ostrowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej!

Data opublikowania:

Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłosił ostatni nabór formularzy rekrutacyjnych na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne, które powstanie w wyniku udzielonego wsparcia, musi mieć siedzibę na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego - czyli na terenie miasta Kielce lub powiatów: kieleckiego, koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego lub ostrowieckiego.

Nowym Przedsiębiorstwem Społecznym może być np.: spółdzielnia socjalna, stowarzyszenie, fundacja czy spółka z o.o. non - profit. Tak szeroki katalog oznacza, że o utworzenie takiego podmiotu mogą ubiegać się zarówno osoby prywatne, jak i organizacje pozarządowe lub inne podmioty mające osobowość prawną.

Przedsiębiorstwo Społeczne to podmiot ekonomii społecznej, który prowadzi działalność gospodarczą, oświatową lub kulturalną, i który będzie stanowić miejsce pracy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach prowadzonego naboru, dofinansowywane będą wyłącznie pomysły na utworzenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych. Ogłoszenie naboru, w ramach którego finansowane będzie tworzenie miejsc pracy w istniejących podmiotach, planowane jest na połowę maja.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w okresie od 28 maja do 8 czerwca 2018r. W tym czasie osoby lub podmioty zainteresowane tą ofertą, muszą złożyć formularz zgłoszeniowy, w którym wstępnie opiszą swoją koncepcję na utworzenie nowego Przedsiębiorstwa Społecznego.

Na jakie wsparcie można liczyć? Autorzy najlepiej ocenionych pomysłów otrzymają bezzwrotne dotacje w wysokości do 20 tys. zł na każde z tworzonych miejsc pracy, jednak nie więcej niż 100 tys. zł na jeden podmiot. Jest to dotacja przeznaczona na utworzenie stanowiska pracy – zakupy sprzętu, wyposażenia, materiałów potrzebnych do pracy, adaptację pomieszczeń i dostosowanie ich do prowadzonej działalności. Dotacja nie jest przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności podmiotu. Oprócz tego, na każde z utworzonych miejsc pracy przyznane będzie wsparcie pomostowe – przez pierwszych 6 miesięcy po 1200 zł / miesiąc, a w okresie od 7 do 12 miesiąca – po 800 zł / miesiąc. Wsparcie pomostowe może być wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem podmiotu w pierwszym okresie jego działalności – składki ZUS po stronie pracodawcy, opłaty zewnętrzne, promocję, materiały niezbędne do realizacji działań.

Więcej informacji o prowadzonym naborze, można uzyskać na stronie internetowej www.koowes.pl, telefonicznie pod numerem: 41 361 04 92 wew. 22 albo pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Grupom inicjatywnym, zainteresowanym ubieganiem się o wsparcie dotacyjne, zostanie zapewniona bezpłatna pomoc merytoryczna.

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.