Przyjęto Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Świętokrzyskim do 2030 roku

Data opublikowania:

W dniu 5 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 7380/23 przyjął Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Świętokrzyskim do 2030 roku (RPRES).

Program jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym cele i kierunki rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim do 2030 roku.

Dokument składa się z części:

  • definicyjnej, w której przedstawiono m.in. powiązania programu z innymi dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym i krajowym oraz definicje związane z ekonomią społeczną,
  • diagnostycznej, zawierającej m.in. diagnozę sektora ekonomii społecznej w regionie, charakterystykę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, analizę SWOT ekonomii społecznej oraz wnioski i rekomendacje dla rozwoju sektora w regionie,
  • strategicznej, w której, w oparciu o wnioski i rekomendacje wynikające z diagnozy, zdefiniowano cel główny, cele szczegółowe oraz przypisane im kierunki interwencji wraz z działaniami i wskaźnikami, które będą wyznacznikiem stopnia realizacji Programu.  W tej części znajduje się również opis systemu wsparcia sektora ekonomii społecznej w regionie oraz opis sposobu zarządzania, monitorowania i ewaluacji Programu.

Celem głównym RPRES jest wzrost roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych w województwie świętokrzyskim. Osiągnięcie tego celu możliwe będzie dzięki realizacji 5 celów szczegółowych:

  1. Aktywizowanie mieszkańców i mieszkanek województwa świętokrzyskiego do działalności obywatelskiej i ekonomii społecznej.
  2. Wzmacnianie reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym i podmiotów zaangażowanych w ten proces.
  3. Wzrost potencjału i konkurencyjności podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
  4. Wzmocnienie współpracy JST z sektorem ekonomii społecznej.
  5. Zwiększenie efektywności systemu wsparcia ekonomii społecznej.

Program został poddany konsultacjom. Trwały one 35 dni tj. od 27 marca 2023 r. do 30 kwietnia 2023r. za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag.