Certyfikacja znaku jakości “Zakup Prospołeczny”

Data opublikowania:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ZAPRASZA świętokrzyskie podmioty ekonomii społecznej do zdobycia Znaku Promocyjnego ES „Zakup Prospołeczny”.

Certyfikat przyznawany jest konkretnym produktom i/lub usługom świadczonym przez następujące podmioty ekonomii społecznej:

  1. centra integracji społecznej (CIS),
  2. zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
  3. spółdzielnie socjalne,
  4. spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  5. spółki prawa handlowego (spółka non-profit),
  6. fundacje,
  7. stowarzyszenia,
  8. inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  9. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, odpłatna działalność pożytku publicznego lub inna działalność                 o charakterze ekonomicznym,
  10. pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy), o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego lub inna działalność o charakterze ekonomicznym.

Certyfikat potwierdza wysoką jakość produktów i usług oraz przeznaczanie zysków z ich sprzedaży na cele społeczne. Certyfikacja efektywnie wspomaga też działania w zakresie marketingu i public relations. Podmioty, które otrzymały certyfikat na swoich produktach         i materiałach reklamowych mogą umieszczać znak „Zakup prospołeczny”.

Zachęcamy do poddania się certyfikacji i zdobycia dla swoich produktów i usług znaku „Zakup prospołeczny”.

Nabór aplikacji jest prowadzony na bieżąco, a Instytucja Certyfikująca (ROPS) nadaje znak  w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Wszystkie informacje oraz dokumenty do wypełnienia znajdziecie Państwo w zakładce Zakup prospołeczny.