Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w rozdziale 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.), poniżej kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest „Kompleksowa organizacja warsztatów szkoleniowych z ekonomii społecznej”

Data opublikowania: