Działania promocyjne

Działania promocyjne w projekcie „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w latach 2016-2018

  • produkcja dwóch filmów edukacyjnych: „Spółdzielnia uczniowska – Twój krok w dorosłość” i „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą na pracę i rozwój”;
  • produkcja i emisja w sieci „KinAds” (kina studyjne) na terenie województwa świętokrzyskiego (2017) spotu filmowego, którego głównym celem jest upowszechnienie pozytywnego wizerunku ekonomii społecznej wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego, jako unikalnego sposobu produkcji dóbr oraz świadczenia i tworzenia miejsc pracy;
  • wydanie komiksu „Nowe możliwości”. Jego celem jest przybliżenie młodym ludziom (uczniom gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, studentom) zalet ekonomii społecznej oraz drogi do założenia spółdzielni socjalnych. Komiks był kolportowany podczas spotkań z młodzieżą podczas cyklicznych spotkań "Bez barier" i „Dni ekonomii społecznej”;
  • organizacja Dni Ekonomii Społecznej na 3 kieleckich uczelniach wyższych – 2016 i 2017 r.  W 2017 r. w ramach „Dni Ekonomii Społecznej” eksperci, praktycy, przedstawiciele, OWES i studenci Politechniki Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach wzięli udział w „Debacie Oksfordzkiej” oraz „Grze miejskiej” poświęconej ekonomii społecznej;
  • organizacja „Świętokrzyskich Targów Ekonomii Społecznej” połączonych z konkursem „Lider Ekonomii Społecznej” (2016 i 2017 rok); Gali Lider ES (2018 rok);
  • publikacja w 2017 r. w „Gazecie Wyborczej” artykułu sponsorowanego dotyczącego „Świętokrzyskich Targów Ekonomii Społecznej”;
  • kampania radiowa (Radio Kielce) i prasowa (Gazeta Wyborcza) promująca Targi ES;
  • organizacja spotkań „Bez barier z ekonomią społeczną”. W 2016 roku hasłem spotkania była „Solidarność pokoleń”, w 2017 - „Niepełnosprawność nie jest barierą”, w 2018 – „Tradycja i Nowoczesność”. Celem spotkań była integracja różnych środowisk społecznych, prezentacja i promocja osiągnięć podmiotów ekonomii społecznej, propagowanie idei spółdzielni uczniowskich (emisja filmu „Spółdzielnia uczniowska – Twój krok w dorosłość”) , promocja podmiotów aktywizacji i integracji społecznej, warsztaty;
  • organizacja spotkania włączającego podmioty ekonomii społecznej w istniejące sieci/klastry – w 2017 r. – Sieć Dziedzictwa Kulinarnego, w 2018 r. – Lokalne Grupy Działania.

Ponadto prowadzimy szereg działań promujących ideę ekonomii społecznej wśród przedsiębiorców, przedstawicieli kadry kierowniczej samorządu na szczeblu gminy i powiatu, pracowników jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, OWES-ów: Grupy Tematyczne, warsztaty, konferencje, wizyty studyjne, spotkania w powiatach.