Doradztwo / konsultacje dotyczące ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego doradztwa / konsultacji dotyczącego ekonomii społecznej w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”.

Na zakres doradztwa składają się następujące obszary tematyczne:

 1. Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
 2. Realizacja usług społecznych.
 3. Realizacja instrumentów aktywnej integracji.
 4. Tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej.
 5. Współpraca i partnerstwo na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 Konsultanci (od lewej) Anna Marwicka, Renata Jończyk i Anna Górak

Konsultacji udzielają (od lewej): Anna Marwicka, Renata Jończyk i Anna Górak.

Z konsultacji mogą korzystać pracownicy/przedstawiciele jednostek, działających na terenie województwa świętokrzyskiego, w szczególności: 

 1. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
 2. ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej,
 3. podmiotów ekonomii społecznej,
 4. publicznych służb zatrudnienia.

Konsultacje udzielane będą

 • osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, budynek C2, III piętro, pok.302 lub bezpośrednio w siedzibie jednostki zgłaszającej – po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania;
 • telefonicznie;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wzorem lat ubiegłych województwo świętokrzyskie zostało podzielone na 3 sektory – poniżej przedstawiamy konsultantów i przypisane im sektory:

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

Osoby zainteresowane konsultacjami/doradztwem z zakresu w/w tematyki proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz/lub  bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z doradcą/konsultantem.