Informacje o konkursie "Lider Ekonomii Społecznej"

W ramach projektu pozakonkursowego  Świętokrzyska Ekonomia Społeczna corocznie ogłaszany jest konkurs  „Lider Ekonomii Społecznej ”, którego organizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodnie z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne.

Konkurs skierowany jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • instytucji biznesu,
  • przedsiębiorstw społecznych

z  terenu województwa  świętokrzyskiego, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej.

Nagrodę otrzymują podmioty, samorządy i przedsiębiorcy, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, promując postawy zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu.

Konkurs prowadzony jest w następujących w kategoriach:

  • Kategoria I. Samorząd prospołeczny.
  • Kategoria II. Biznes prospołeczny.
  • Kategoria III. Przedsiębiorstwo społeczne.

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.