Informacje o konkursie "Lider Ekonomii Społecznej"

W ramach projektu pozakonkursowego  Świętokrzyska Ekonomia Społeczna corocznie ogłaszany jest konkurs  „Lider Ekonomii Społecznej ”, którego organizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodnie z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne.

Konkurs skierowany jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • instytucji biznesu,
  • podmiotów ekonomii społecznej.

z  terenu województwa  świętokrzyskiego, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej.

Nagrodę otrzymują podmioty, samorządy i przedsiębiorcy, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, promując postawy zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu.

Konkurs prowadzony jest w następujących w kategoriach:

  • Kategoria I. Samorząd prospołeczny.
  • Kategoria II. Biznes prospołeczny.
  • Kategoria III. Podmiot ekonomii społecznej.

Kapituła Konkursu może również przyznać nagrodę specjalną dla osoby bądź instytucji uznając, że zasługuje na nagrodę ze względu na inne walory, osiągnięcia lub właściwości, które nie zostały zawarte w regulaminie. Nagrodą tą może zostać objęta dowolna kandydatura zgłoszona na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej lub Kapituły Konkursu.

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.