II spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)

Data opublikowania:

II spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)

3 marca w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej odbyło się drugie spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS,KIS,ZAZ,WTZ) w ramach projektu pn. "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". Spotkanie otworzyła Karolina Jarosz, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która podziękowała gospodarzom za możliwość zorganizowania spotkania w Centrum, które jest doskonałym przykładem na to, jak w skuteczny sposób można prowadzić reintegrację uczestników.

Głównym tematem spotkania było przedstawienie członkom Grupy Tematycznej informacji na temat możliwości dalszej reintegracji zawodowej i społecznej uczestników podmiotów reintegracyjnych - poprzez zakładanie spółdzielni socjalnych. Zaproszony na spotkanie ekspert- Jarosław Wypyszyński – przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i jednocześnie Koordynator działu ds. animacji i partnerstw lokalnych w Wielkopolskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii, przedstawił uczestnikom spotkania wiele cennych i praktycznych wskazówek, dotyczących zakładania podmiotów ekonomii społecznej. Przybliżył członkom Grupy Tematycznej zagadnienia związane min. z: zakładaniem i zasadami funkcjonowania spółdzielni socjalnych, korzyściami płynącymi z ich tworzenia przy podmiotach reintegracyjnych oraz przedstawił  przykłady działających już spółdzielni socjalnych utworzonych przy ww. podmiotach.

Katarzyna Kozłowska przedstawiciel Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii, przedstawiła rolę jaką pełnią we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej OWESy, ich ofertę i możliwości wsparcia w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów ekonomii społecznej. 

Z kolei działalność Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, sposoby reintegracji zawodowej i społecznej uczestników, przedstawiła Edyta Górlicka, Dyrektor CIS. Natomiast o Spółdzielnia Socjalna „PROM” - pierwszej spółdzielni instytucjonalnej w województwie świętokrzyskim utworzonej przez osoby, które ukończyły uczestnictwo w  Centrum Integracji Społecznej,  opowiedział Mariusz Iciek , Prezes Spółdzielni.

Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia poszczególnych pracowni działających w ramach CIS tj.: pracowni gastronomicznej, krawieckiej, florystycznej i porządkowo-budowlanej.

Galeria zdjęć

  • II spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)
  • II spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)
  • II spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)
  • II spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)
  • II spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)
  • II spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)
  • II spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)
  • II spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.