Pokaż inicjatywy związane z ekonomią społeczną

Data opublikowania:

Plakat Konkursu Dla Dziennikarzy Dotyczący Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych do udziału w konkursie z zakresu ekonomii społecznej.

Cele Konkursu:

 • Pobudzenie w środowisku dziennikarskim zainteresowania ekonomią społeczną.
 • Wyróżnienie podjętych inicjatyw, realizowanych w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego.
 • Pogłębienie wiedzy mieszkańców województwa świętokrzyskiego o lokalnych inicjatywach w obszarze ekonomii społecznej.

Konkurs skierowany jest do dziennikarzy i twórców publikujących w mediach: prasie, radiu, telewizji i portalach internetowych. Zasięg medium to minimum teren jednej gminy z terenu województwa świętokrzyskiego.
Do Konkursu mogą być zgłaszane prace – zwane dalej Utworami, poświęcone ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, które zostały opublikowane w środkach masowego przekazu w okresie 12 miesięcy przed datą wyznaczoną w ogłoszeniu jako termin składania/nadsyłania Utworów Konkursowych.

Konkursem objęte są wyłącznie prace, które dotyczą podmiotów/wydarzeń/inicjatyw, realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Przykładowe formy Utworu nadesłanego do Konkursu:

 1. Reportaż.
 2. Wywiad.
 3. Relacja.
 4. Audycja.
 5. Film.
 6. Inna forma dziennikarska np. mieszana: artykuł i film.

Przykładowa tematyka artykułu/audycji dźwiękowej/realizacji filmowej/ fotoreportażu lub innej formy opublikowanego Utworu:

 1. Reportaż/fotoreportaż/audycja/video reportaż opisujący działalność podmiotu ekonomii społecznej.
 2. Wywiad w tym np. audycja video lub audio – np. z osobami, którym ekonomia społeczna pomogła wyjść ze stanu wykluczenia społecznego.
 3. Relacja z wydarzenia organizowanego przez podmiot ekonomii społecznej.

W ramach Konkursu zostaną przyznane 3 nagrody pieniężne:

 • Pierwsza nagroda wynosi: 3 300,00 zł
 • Druga nagroda wynosi: 2 000,00 zł
 • Trzecia nagroda wynosi: 1 000,00 zł.

O wyłonieniu zwycięzców decyduje Kapituła Konkursu. Nagrody zostaną przyznane autorom 3 zwycięskich prac, zgłoszonych do konkursu.
Termin nadsyłania prac konkursowych: 10.10.2022 r.

Regulamin konkursu, formularze, szczegóły: www.es.umws.pl, www.swietokrzyskie.pro

Biuro projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, Kielce
bud. C2, III p., p. 301, 302, tel. 41 342 11 80, 41 342 11 40

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.