Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej

Data opublikowania:

Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej

Caritas Diecezji Kieleckiej – laureatem w konkursie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022” w kategorii “Najlepszy Pracodawca”

Dnia 10.06.2022 r. p. Minister Marlena Maląg oraz Pełnomocnik Rządu ds. Ekonomii Społecznej i Solidarnej – p. Anita Czerwińska wręczyła w siedzibie Ministerstwa w Warszawie przedstawicielom Caritas Diecezji Kieleckiej stosowny certyfikat i statuetkę “Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej” oraz promesę na cykl doradczo-szkoleniowy oraz wizyty studyjne i film promocyjny.

W laudacji zwrócono uwagę, że Kapituła Konkursu wzięła pod uwagę zakres działalności Caritas Diecezji Kieleckiej na rzecz osób ubogich i dotkniętych wykluczeniem społecznym (ponad 35 tys. osób objętych pomocą), a także kondycję ekonomiczną Caritas Diecezji Kieleckiej oraz nowoczesny sposób zarządzania organizacją. Ksiądz dyrektor Stanisław Słowik przy takiej okazji dziękuje wszystkim Pracownikom i Wolontariuszom wspierającym dzieła Caritas za zaangażowanie w niesieniu pomocy potrzebującym oraz współtworzenie społecznie wrażliwej i niezwykle skutecznej organizacji charytatywnej.

Zapraszamy do oglądnięcia relacji z tego wydarzenia:

Galeria zdjęć

 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla Caritas Diecezji Kieleckiej

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.