Oto Liderzy Ekonomii Społecznej 2021

Data opublikowania:

Liderzy Ekonomii Społecznej 2021 na scenie

Podczas uroczystej Gali Ekonomii Społecznej w Filharmonii Świętokrzyskiej uhonorowano podmioty, samorządy i przedsiębiorstwa, które w sposób szczególny wspierają sektor ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. Nagrodzono także dziennikarzy i ich prace o tematyce społecznej oraz dotyczącej działalności NGO w regionie. Zwycięzcom gratulowali: przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, wicemarszałek Renata Janik, wicemarszałek Marek Bogusławski, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus oraz jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski.

– Funkcjonowanie polityki społecznej bez samorządu nie byłoby możliwe. Samorządy są najbliżej ludzi i dobrze znają potrzeby społeczeństwa. Dziś  bierzemy na siebie dużą odpowiedzialność  z zakresu polityki społecznej adresowanej do naszych przyjaciół z Ukrainy, którzy licznie dotarli do Polski i do naszego regionu – mówił Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. –  Gościmy na Ziemi Świętokrzyskiej dużą grupę uchodźców z Obwodu Winnickiego. To nasz obowiązek i powinność. Trzeba sobie pomagać – takie jest przesłanie władzy publicznej i jestem z tego dumny. Polska stała się humanitarnym imperium – tak mówią o nas inni. Obok naszych gości z Ukrainy są i Polacy, którzy pomocy potrzebować będą. Zawsze od nas na tę pomoc możecie  liczyć – dodał przewodniczący.

– Podczas dzisiejszej gali nagradzamy liderów ekonomii społecznej w regionie. To idea, która od kilku lat jest propagowana przez Zarząd Województwa oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. To ogromna radość, że z każdym rokiem przybywa tych, którzy pomagają oraz tych, którzy tworzą te podmioty i działają na rzecz swoich społeczności – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

Liderzy Ekonomii Społecznej

W ramach projektu pozakonkursowego Świętokrzyska Ekonomia Społeczna corocznie ogłaszany jest konkurs „Lider Ekonomii Społecznej ”, którego organizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Nagrodę w konkursie otrzymują podmioty, samorządy i przedsiębiorcy, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, promując postawy zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

 1. Kategoria I. Samorząd prospołeczny:
  1. do 20 tys. mieszkańców: Miasto i Gmina Chęciny. Wyróżnienia: Miasto i Gmina Morawica, Gmina Mniów;
  2. powyżej 20 tys. mieszkańców: Miasto Kielce. Wyróżnienia: powiat jędrzejowski, powiat kielecki.
 2. Kategoria II. Biznes prospołeczny:
  1. mikro i małe przedsiębiorstwa: Studio Twórczego Rozwoju Aleksandra Hanulak. Wyróżnienia: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego ze Starachowic, Bank Spółdzielczy w Łopusznie.
  2. średnie i duże przedsiębiorstwa: Grupa PBI sp. z o.o. w Sandomierzu. Wyróżnienia: REGESTA S.A. z Pińczowa, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z.o.o
 3. Kategoria III. Podmiot ekonomii społecznej: Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach, utworzony przy Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”, Wyróżnienia: Zakład Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki, Zakład Aktywności Zawodowej w Sandomierzu.

Nagroda Specjalna trafiła do Caritas Diecezji Kieleckiej.

Nagrody dla dziennikarzy

Konkurs dla dziennikarzy był organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”.

Oto zwycięzcy: 

 1. Magdalena Sitek – Radio Kielce,
 2. Aleksandra Bielecka – Telewizja Świętokrzyska,
 3. Magdalena Nowak – Radio eM.

Celem konkursu jest wyróżnienie inicjatyw i działań, realizowanych w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego, pogłębienie wiedzy mieszkańców regionu o ekonomii społecznej, jak również pobudzenie w środowisku dziennikarskim zainteresowania tym obszarem.

W wydarzeniu uczestniczyli także radni Sejmiku oraz świętokrzyscy samorządowcy.

Galeria zdjęć

 • Liderzy Ekonomii Społecznej 2021 na scenie
 • Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś i Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik
 • Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus oraz jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski
 • Chór Con Passione
 • Kielecki Teatr Tanca
 • Strauss Ensemble
 • Lider ES 2021 Tablica

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.