V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Data opublikowania:

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. W ramach wydarzenia zaplanowano cykl spotkań online w różnych formułach, w tym w nowatorskiej formule open space technology.

Konferencje odbędą się w następujących terminach:

  • 26 maja – Oblicza ekonomii społecznej – misja i wyzwania,
  • 9 czerwca – Ekonomia społeczna w krajowej polityce publicznej,
  • 16 czerwca – Przedsiębiorczość społeczna w czasie pandemii,
  • 22 czerwca – Wyzwania dla sektora ekonomii społecznej w perspektywie do 2030,
  • 30 czerwca – Open Space Technology. Ekonomia społeczna w centrum zmieniającego się świata – szanse i wyzwania.

Forum organizowane jest w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Uniwersytet Warszawski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej".

Szczegółowe informacje wraz z programem spotkania dostępne są na stronie
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4234

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod linkiem
https://forms.gle/LeBd2ojMNfgimgp69

 

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.