Rozstrzygnięto Konkursy Ofert z zakresu polityki społecznej oraz ekonomii społecznej

Data opublikowania:

Tryby z ikonami powiązanymi tematycznie z ekonomią

Podczas posiedzenia w dniu 21.04.2021 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwały w sprawie podziału środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej oraz ekonomii społecznej.

Ogłoszone w dniu 8 marca 2021 r. Otwarte Konkursy Ofert cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony świętokrzyskich organizacji pozarządowych. Łącznie
na oba te zakresy wpłynęło aż 166 ofert.

Z zakresu polityki społecznej wpłynęło 134 oferty z:

  1. pomocy społecznej - 50 ofert
  2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 15 ofert
  3. przeciwdziałania przemocy - 18 ofert
  4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych- 51 ofert

Dofinansowano 71 ofert na łączną  kwotę w wysokości 840 000,00 zł.

Natomiast z zakresu ekonomii społecznej wpłynęło 32 oferty. Łącznie kwotę 40 000,00 zł rozdzielono dla 10 organizacji pozarządowych z Województwa Świętokrzyskiego.

Jak zaznacza Wicemarszałek Renta Janik – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął dziś decyzję o wyborze najlepszych pod względem formalnym i merytorycznym ofert  i udzieleniu dotacji. Łącznie rozdysponowano środki w wysokość 880 000,00 zł.
I jak dodaje – Niezwykle cieszę się, że w tegorocznej edycji Otwartego Konkursu Ofert zaangażowało się tak wiele organizacji pozarządowych. Złożone oferty były bogate w szereg intersujących działań na rzecz społeczności regionalnej zwłaszcza dla osób z niepełnoprawnościami i seniorów. Środki pochodzące z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego pozwolą na m. in. nagranie spotu w ramach kampanii społecznej czy organizację na przykład spotkań integracyjnych, wydarzeń sportowych i zajęć terapeutycznych.

Wykaz podmiotów, które uzyskały dofinansowanie we wskazanych wyżej zakresach, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Ekonomia społeczna:

http://bip.sejmik.kielce.pl/92-w-zakresie-polityki-spolecznej/9169-uchwala-w-sprawie-podzialu-srodkow-otwartego-konkursu-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-2021-roku-z-zakresu-ekonomii-spolecznej.html

Polityka społeczna:

http://bip.sejmik.kielce.pl/92-w-zakresie-polityki-spolecznej/9169-uchwala-w-sprawie-podzialu-srodkow-otwartego-konkursu-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-2021-roku-z-zakresu-ekonomii-spolecznej.html

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.