Konkurs „MIKRODOTACJE ŚOWES NA LOKALNE INICJATYWY SPOŁECZNE – EDYCJA 2020”

Data opublikowania:

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) w ramach konkursu pn. „MIKRODOTACJE ŚOWES NA LOKALNE INICJATYWY SPOŁECZNE – EDYCJA 2020” ogłasza nabór na projekty, które inicjują współpracę lokalną na rzecz rozwoju aktywności społecznej w środowisku lokalnym z uwzględnieniem ekonomii społecznej lub na tworzenie lokalnej współpracy międzysektorowej.

Operatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego - Partner projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”.

Konkurs jest skierowany do grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych z obszaru działania Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, obejmującego następujące powiaty województwa świętokrzyskiego: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski, opatowski, staszowski, sandomierski.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na zadania, które:

  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które skierowane są do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • będą efektywnie angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe
  • wpisują się w sferę działalności pożytku publicznego (Art. 4.1 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z późniejszymi zmianami)

Kwota jednej mikrodotacji wynosi maksymalnie do 5.000,00 zł.

Środki przeznaczone na mikrodotacje w edycji 2020 r.  to 50.000,00 zł.

Inicjatywy zgłoszone w ramach konkursu powinny być zrealizowane w okresie od 10.08.2020 r. do 31.05.2021 r.

Wnioski składane są wyłącznie mailowo (skany podpisanych dokumentów)  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania wniosków: 07.07.2020 r. do godziny 23.59.

Poniżej załączony jest Regulamin Konkursu wraz z załącznikami.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Operatora (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – Świętokrzyskie Centrum FRDL z siedzibą w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78) drogą mailową.

Osoby do kontaktu:
Sylwia Gralec Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jolanta Turalska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
oraz w Biurach Terenowych ŚOWES, których dane kontaktowe znajdują się na stronie: www.sowes.pl

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 09.00.00: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 09.03.00: Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020).

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.