Ważne dla sektora ekonomii społecznej

Data opublikowania:

Urząd Statystyczny w Krakowie prowadzi badanie ES-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych, którego celem jest opracowanie informacji i wskaźników opisujących kondycję spółdzielni i sektora ekonomii społecznej w Polsce na potrzeby planowania, programowania oraz oceny efektywności w obszarze gospodarki społecznej.

Badanie jest realizowane w ramach projektu: „Zintegrowany System Monitorowana Sektora Ekonomii Społecznej” w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W celu uzyskania wiarygodnych danych ważne jest, aby w badaniu wzięły udział wszystkie podmioty, którym dedykowany jest formularz.

PODMIOTY, KTÓRYM DEDYKOWANA JEST ANKIETA/BADANIE:

  • spółdzielnie socjalne,
  • spółdzielnie inwalidów,
  • spółdzielnie pracy,
  • spółdzielnie niewidomych.

CZAS POTRZEBNY NA ZEBRANIE INFORMACJI:

Ankietę powinny wypełnić indywidualnie spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych z terenu województwa świętokrzyskiego. Spółdzielnie przesyłają ankietę za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w Krakowie lub – w wyjątkowych sytuacjach - na adresy mailowe pracowników GUS w terminie do 12 czerwca 2020r.

Szczegółowe informacje i formularz:

https://krakow.stat.gov.pl/…/badanie-wybranych-typow-spoldz…
https://krakow.stat.gov.pl/…/osrodek-badani…/oso-formularze/

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.