Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i projekt Świętokrzyska Ekonomia Społeczna wspiera działania na rzecz rozwoju powiatu koneckiego!

Data opublikowania:

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie starostwa powiatowego w Końskich 28.01. uczestniczyli:

ROPS reprezentowała Anna Marwicka - doradca/konsultant do spraw Ekonomii Społecznej.

W spotkaniu udział wzięli również eksperci z Kielecko - Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Władze gmin i powiatu reprezentowali:

starosta konecki - Grzegorz Piec, Stanisław Pacocha – wójt gminy Gowarczów, Leszek Kuca – wójt gminy Ruda Maleniecka, Jarosław Pawelec - wójt gminy Smyków, Krzysztof Bajor – z-ca wójta gminy Fałków, Przemysław Janiszewski - pełnomocnik burmistrza MiG Końskie, dyrektor PCPR - Urszula Przygodzka.

Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi założeniami projektu i ustalili terminy pierwszych warsztatów animacyjnych w siedzibie starostwa koneckiego.

Inicjatorami spotkania były zespoły ekspertów z Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i projekt Świętokrzyska Ekonomia Społeczna wspiera działania na rzecz rozwoju powiatu koneckiego!
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i projekt Świętokrzyska Ekonomia Społeczna wspiera działania na rzecz rozwoju powiatu koneckiego!
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i projekt Świętokrzyska Ekonomia Społeczna wspiera działania na rzecz rozwoju powiatu koneckiego!
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i projekt Świętokrzyska Ekonomia Społeczna wspiera działania na rzecz rozwoju powiatu koneckiego!

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.