„Debata Oxfordzka” – video reportaż

Data opublikowania:

Uczestnicy debaty

Dziękujemy studentom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej za udział w tegorocznej edycji Dni Ekonomii Społecznej odbywających się w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości! Mamy nadzieję, że poza dobrą zabawą natchnęliśmy Was do tworzenia przedsiębiorstw społecznych w przyszłości i przekonaliśmy do biznesu z ludzką twarzą. Tym razem wygrali przeciwnicy tezy: "Rozwój Ekonomii Społecznej w województwie świętokrzyskim nie jest możliwy". Dziękujemy wspaniałym drużynom propozycji i opozycji. Marszałkowi Debaty Oksfordzkiej - Panu dr. Bartłomiejowi Zapale dziękujemy za utrzymanie porządku, pilnowanie przestrzegania regulaminu debaty i za dyskretny humor. Władzom UJK dziękujemy za gościnę!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w wydarzenie! Do zobaczenia za rok.

Galeria zdjęć

  • „Debata Oxfordzka” – video reportaż
  • „Debata Oxfordzka” – video reportaż
  • „Debata Oxfordzka” – video reportaż
  • „Debata Oxfordzka” – video reportaż
  • „Debata Oxfordzka” – video reportaż
  • „Debata Oxfordzka” – video reportaż
  • „Debata Oxfordzka” – video reportaż
  • „Debata Oxfordzka” – video reportaż
  • „Debata Oxfordzka” – video reportaż

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.