Spotkanie Grupy Tematycznej dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Data opublikowania:

W trakcie spotkania

Szansa na integrację i rozwój usług społecznych na poziomie lokalnym? Czy usługi społeczne będą bardziej dostępne dla mieszkańców? Jakie są zagrożenia i trudności?

Odpowiedzi na te i inne związane z ustawą pytania szukali uczestnicy spotkania: członkowie Grupy Tematycznej ds. współpracy międzyinstytucjonalnej OPS, PCPR, PUP i NGO, działającej przy Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej, przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego, oraz gość specjalny — pomysłodawca ustawy goszczący 08.10.2019 r. w Kielcach doradca Prezydenta RP Marek Rymsza.

– Zachodzące zjawiska społeczne, w szczególności proces starzenia się społeczeństwa i osłabienie więzi międzypokoleniowych w rodzinie, skutkują wzrostem zapotrzebowania na organizowane przez władze publiczne usługi społeczne – mówił Marek Rymsza. – Rozwiązania zawarte w ustawie wychodzą naprzeciw temu zapotrzebowaniu, tworząc ramy prawne mające ułatwić samorządom gminnym integrację i koordynację różnego rodzaju usług społecznych, przy wykorzystaniu nowej jednostki organizacyjnej – centrum usług społecznych. Zamiarem prawodawcy było bowiem stworzenie gminom możliwości skoordynowanego oraz efektywnego udzielania usług społecznych.

– Dzięki działalności centrów, usługi społeczne będą szerzej dostępne dla mieszkańców, a samorządy gminne będą w stanie trafniej i w sposób bardziej kompleksowy odpowiadać na rosnące i zmieniające się potrzeby osób, rodzin i grup społecznych (mieszkaniec w jednym miejscu będzie mógł otrzymać dostęp do pakietu usług, który uwzględni jego różne potrzeby). Wszystkie usługi społeczne realizowane w gminie będą oferowane w jednej instytucji, choć mogą być świadczone przez różnych usługodawców i w różnych miejscach.

Spotkanie zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć

  • Spotkanie Grupy Tematycznej dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Spotkanie Grupy Tematycznej dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Spotkanie Grupy Tematycznej dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Spotkanie Grupy Tematycznej dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Spotkanie Grupy Tematycznej dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Spotkanie Grupy Tematycznej dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Spotkanie Grupy Tematycznej dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Spotkanie Grupy Tematycznej dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.