Zaproszenie na wizytę studyjną „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej”– wyjazdowe warsztaty szkoleniowe (województwo śląskie)

Data opublikowania:

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w wizycie studyjnej: „Dobre praktyki ekonomii społecznej i organizowania społeczności lokalnej” – wyjazdowe warsztaty szkoleniowe (województwo śląskie).

Termin: 04-06.09.2019

Hotel: Quality Silesian*** Katowice

Zaproszenie  skierowane są do przedstawicieli podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego - administracji publicznej (JST, administracja rządowa), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, i innych interesariuszy ekonomii społecznej.

CEL WARSZTATÓW:

  • poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz systemu wsparcia i współpracy pomiędzy instytucjami życia publicznego, społecznego i gospodarczego na rzecz sektora ekonomii społecznej na przykładzie Miasta Częstochowa oraz Miasta Cieszyn;
  • poznanie możliwości wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym i aktywizacji społeczności lokalnych w zakresie minimalizowania zjawiska wykluczenia społecznego na przykładzie osiedla Nikiszowiec (Katowice) i Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”;
  • przedstawienie dobrych praktyk ekonomii społecznej dotyczących partnerstw międzysektorowych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 342-11-40

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza wraz z  załącznikami i przesłanie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a następnie dostarczenie oryginału kompletu dokumentu:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Budynek C2 p. 307, III piętro

Uwaga! Warunkiem udziału jest złożenie ORYGINAŁU kompletu dokumentów (załączniki od 1 do 4).

Na zgłoszenia czekamy do 27.08.2019 r.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej.

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.