Obradował Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej!

Data opublikowania:

Obradował Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej!

O wykonaniu wskaźników Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz roli podmiotów ekonomii społecznej we wspieraniu samorządów w realizacji usług społecznych rozmawiano podczas VII posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbyło się w dniu 13 czerwca br. w Ostrowcu Św., w Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II. Posiedzenie prowadziła Elżbieta Korus, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Karolina Jarosz, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przedstawiła raport z monitoringu wskaźników Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który jednogłośnie został przyjęty przez członków Komitetu. Jak zaznaczyła Karolina Jarosz duża część wskaźników została już osiągnięta na poziomie 100 lub więcej procent, jednak są takie, których wykonanie jest zagrożone i trzeba zintensyfikować wysiłki w celu ich realizacji. Należy do nich m.in. wskaźnik: odsetek przedsiębiorstw społecznych działających w obszarze usług społecznych. Z tego powodu podczas spotkania zostały zaprezentowane dobre praktyki realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej z Ostrowca Św. O pomocy drugiemu człowiekowi i społecznej misji, której służy działalność gospodarcza i pożytku publicznego mówił ks. Paweł Anioł, zarządzający Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Michała oraz Fundacją „Anielskie Skrzydła”, twórca Domu Ulgi w Cierpieniu. Uznanie zebranych wzbudziła ogromna różnorodność i skala podejmowanych działań społecznych, w tym m.in. prowadzenie hospicjum, rehabilitacja dla dzieci i dorosłych, Środowiskowy Dom Samopomocy, pomoc bezdomnym.

Członkowie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej poznali również historię, zasady działalności i niewątpliwe sukcesy Szkoły z Pasją im. Elżbiety Sołtys, które przybliżyła Katarzyna Cukierska – Dyrektor Szkoły, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych. O dobrej współpracy ze szkołą mówił Piotr Dasios, Wiceprezydent Ostrowca Św., który podkreślił, że szkoły prowadzone przez organizacje pozarządowe nie tylko mniej kosztują samorząd, ale też lepiej funkcjonują, o czym świadczy wzrastająca liczba chętnych oraz dobre wyniki w nauce i sukcesy uczniów.

Korzyści płynące ze stosowania środowiskowej metody pracy socjalnej, Organizowanie Społeczności Lokalnej (OSL) przedstawiła Magdalena Salwerowicz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. OSL to niewątpliwie innowacyjna metoda pracy socjalnej, służąca ożywieniu i aktywizacji społeczności lokalnej, która w szczególności sprawdza się na terenach rewitalizowanych. OSL zastosowano w ramach projektu pozakonkursowego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Innowacje społeczne zostały też wdrożone w projekcie „Lokator”, który polega na połączeniu osób poszukujących miejsca do zamieszkania z osobami wymagającymi opieki. O projekcie
i zastosowanych w nim rozwiązaniach, które z powodzeniem mogą też realizować przedsiębiorstwa społeczne, mówiła Joanna Basińska, pracownik MOPS w Ostrowcu Św.  

Po zakończeniu obrad, członkowie Komitetu zwiedzili Dom Ulgi w Cierpieniu, a następnie zostali zaproszeni na pyszny obiad przygotowany przez Fundację „Anielskie Skrzydła”.

Galeria zdjęć

  • Obradował Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej!
  • Obradował Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej!
  • Obradował Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej!
  • Obradował Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej!
  • Obradował Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej!
  • Obradował Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej!
  • Obradował Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej!
  • Obradował Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej!
  • Obradował Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej!

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.