Zaproszenie na warsztaty: "Lider ekonomii społecznej”

Data opublikowania:

Szanowni Państwo,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w cyklu dwóch dwudniowych warsztatów pn.: „Lider  ekonomii społecznej”. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby, które zadeklarują udział w dwóch dwudniowych spotkaniach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego - administracji publicznej (JST, administracja rządowa), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, i innych interesariuszy ekonomii społecznej.

Warsztaty obejmują 4 dni szkoleniowe (dla tych samych osób) – 2 spotkania warsztatowe po 2 dni .

I SPOTKANIE WARSZTATOWE STACJONARNE:

Warsztaty pn.: „Lider  ekonomii społecznej” – stacjonarne

Termin: 01-02.07.2019

Miejsce spotkań:
Hotel *** Restauracja Karczówka
Karczówkowska 64
25-713 Kielce

Trenerzy:
Jacek Gralczyk
Jarosław Kuba

II SPOTKANIE WARSZTATOWE STACJONARNE:

Warsztaty pn.: „Lider  ekonomii społecznej” - stacjonarne

Termin: 08-09.07.2019

Miejsce spotkań:
Hotel *** Restauracja Karczówka
Karczówkowska 64
25-713 Kielce

Trenerzy:
Jacek Gralczyk
Jarosław Kuba

CEL WARSZTATÓW:

  1. Poznanie roli, jaką pełni lider/ liderka w prowadzeniu działań, które mają na celu rozwój ekonomii społecznej oraz rozwój lokalnej społeczności;
  2. Kompleksowe przekazanie umiejętności w zakresie partycypacji publicznej;
  3. Podnoszenie trwałych kompetencji moderacyjnych osób pracujących ze wspólnotami lokalnymi.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza wraz z  załącznikami i przesłanie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie do Biura Projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 342-11-40/ Katarzyna Wierzbicka

Na zgłoszenia czekamy do 24.06.2019 r.

Uwaga! Warunkiem udziału jest złożenie kompletu dokumentów (załączniki od 1 do 4).

Liczba miejsc jest ograniczona (20).

Uczestnicy warsztatów mają pierwszeństwo w uczestnictwie w wizycie studyjnej w miesiącu wrześniu 2019 r.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej.

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.