Założenia do przygotowania planu działania OWES – warunki brzegowe i wymagania jakościowe

Data opublikowania:

Informacja dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.

W związku z kryterium dostępu nr 14 o treści „Projekt jest zgodny z planem działania OWES uzgodnionym z ROPS”, zawartym w Regulaminie konkursu nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, iż ostateczny termin wpływu planów działań zostaje ustalony na dzień 18 marca 2019 roku.

Powyższy termin wynika z konieczności dokonania szczegółowej analizy planu działania przez ROPS, akceptacji planu lub wezwania do poprawy, a tym samym ponownej oceny, w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez OWES.

Podmioty, które planują złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w przedmiotowym konkursie zobowiązane są do uzgodnienia planu działania z ROPS UMWŚ. Uzgodnienie oznacza akceptację ROPS UMWŚ założeń określonych w planie działania OWES (lub podmiotów ubiegających się o akredytację).

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 7 marca 2019 roku odbędzie się spotkanie konsultacyjne (dot. podziału zadań i kompetencji pomiędzy ROPS i OWES), na które zapraszamy wszystkie podmioty, które planują złożyć wnioski o dofinansowanie projektu.

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.