Dyskutują o rozwoju ekonomii społecznej w regionie

Data opublikowania:

Dyskutują o rozwoju ekonomii społecznej w regionie

O wnioskach płynących z wstępnych wyników badania ewaluacji systemu wsparcia ekonomii społecznej i kluczowych sferach rozwojowych w tym obszarze, które będą preferowane w województwie świętokrzyskim, rozmawiają uczestnicy kolejnego spotkania Grupy Tematycznej ds. współpracy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. W dyskusji biorą udział Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego oraz Karolina Jarosz, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ciągu kilku ostatnich lat w województwie świętokrzyskim, dzięki pracy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, powstało wiele nowych podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych, co pozwala na traktowanie tego sektora jako instrumentu rozwoju regionu i społeczności lokalnych. – Niezmiernie się cieszę, że angażujecie się państwo w prace na rzecz ekonomii społecznej i mam nadzieję, że współpraca między samorządem województwa a Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie układać się jeszcze lepiej. Wspólnie możemy zaplanować i zrealizować wiele zadań przynoszących korzyści lokalnym społecznościom – stwierdza wicemarszałek Renata Janik.

Dzisiejsze spotkanie grupy tematycznej w głównej części dotyczy prezentacji wstępnych wyników badania “Ewaluacji systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”. – Jest to dla nas szczególnie ważne, bo pozwala określić czy działania, które proponujemy są właściwe, czy możemy wypracować satysfakcjonujące zmiany, poprawić współpracę z podmiotami, instytucjami działającymi w obszarze ekonomii społecznej – informuje Karolina Jarosz, wicedyrektor ROPS.

Pierwsze spostrzeżenia z przeprowadzonej analizy przedstawi zebranym Marcin Jóźko, reprezentujący firmę Lokalne Badania Społeczne, która na zlecenie ROPS przeprowadziła ewaluację. – Zrealizowaliśmy wiele tego typu badań w całym kraju, więc z szerszej perspektywy możemy ocenić działania prowadzone w województwie świętokrzyskim. Na podstawie zgromadzonych dotychczas informacji zbadaliśmy perspektywę klientów dwóch OWES i ROPS, opracowaliśmy wyniki, a uczestników spotkania zaprosimy do dyskusji nad tym materiałem, który ma sprowokować do wypracowania rozwiązań polepszających jakości, skuteczność usług i ich dobrą koordynację – wyjaśnia ekspert.

Przedstawiciele OWES porozmawiają również na temat zakresu kluczowych sfer rozwojowych, w których preferowane będzie tworzenie miejsc pracy przez te instytucje.

Galeria zdjęć

  • Dyskutują o rozwoju ekonomii społecznej w regionie
  • Dyskutują o rozwoju ekonomii społecznej w regionie
  • Dyskutują o rozwoju ekonomii społecznej w regionie
  • Dyskutują o rozwoju ekonomii społecznej w regionie
  • Dyskutują o rozwoju ekonomii społecznej w regionie
  • Dyskutują o rozwoju ekonomii społecznej w regionie
  • Dyskutują o rozwoju ekonomii społecznej w regionie

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.