Prospołeczne zakupy w Galerii Echo

Data opublikowania:

Prospołeczne zakupy w Galerii Echo

Warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej z regionu świętokrzyskiego zaprezentowały się podczas Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który w sobotę, 1 grudnia odbywał się w Galerii Echo w Kielcach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ozdoby świąteczne, biżuteria, niepowtarzalne rękodzieło. A co ważne – nasz zakup miał znaczenie prospołeczne.

Kiermasz Ekonomii Społecznej to wydarzenie cykliczne, będące kontynuacją Targów Ekonomii Społecznej realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. W Galerii Echo zaprezentowali się m.in. Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej, Świetlica „Senior Plus”, Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Mnichowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Fanisławicach, Warsztat Terapii Zajęciowej „Wszechnica Konecka” – Końskie, Warsztat Terapii Zajęciowej przy stowarzyszeniu „Integracja” – Sandomierz, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – Jędrzejów, Spółdzielnia socjalna – „Video Event”– Kielce, Warsztat Terapii Zajęciowej w Pińczowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej i Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie. Wszyscy są podmiotami ekonomii społecznej.

Galeria zdjęć

  • Prospołeczne zakupy w Galerii Echo
  • Prospołeczne zakupy w Galerii Echo
  • Prospołeczne zakupy w Galerii Echo
  • Prospołeczne zakupy w Galerii Echo
  • Prospołeczne zakupy w Galerii Echo
  • Prospołeczne zakupy w Galerii Echo
  • Prospołeczne zakupy w Galerii Echo

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.