Sąd nad ekonomią społeczną – walka na argumenty, choć z przymrużeniem oka

Data opublikowania:

Sąd nad ekonomią społeczną – walka na argumenty, choć z przymrużeniem oka

Był adwokat i był prokurator, nie zabrakło sędziego, ani ławników. Zeznawali świadkowie, a na końcu zapadł wyrok. Towarzyszyła temu dobra zabawa. „Sąd nad ekonomią społeczną” odbył się w środę, 14 listopada, w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Impreza wpisała się w obchody Dni Ekonomii Społecznej.

Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

– Po raz trzeci spotykamy się na świętokrzyskich uczelniach wyższych, aby zachęcić uczniów do zapoznania się z tematyką ekonomii społecznej, a być może nawet do założenia w przyszłości przedsiębiorstwa społecznego. To jeden ze sposobów na powstrzymanie ich przed ucieczką z naszego regionu – mówi Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Jak najprościej wyjaśnić, czym jest ekonomia społeczna? – To inwestycja w tego człowieka, którego nie chce rynek pracy – tłumaczy Karolina Jarosz. Dodaje, że zmienia się struktura osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. – W tej chwili bezrobocie w naszym województwie wynosi poniżej 8 procent, ale widzimy, że coraz więcej młodych ludzi poszukuje pracy. Drugą taką grupą są osoby powyżej 50. roku życia. Ekonomia społeczna jest świetnym narzędziem, które pozwala aktywizować te osoby i wprowadzić je na rynek pracy.

Wady i zalety ekonomii społecznej w sposób obrazowy, a jednocześnie z przymrużeniem oka pokazywał „Sąd nad ekonomią społeczną”, który odbył się w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Sędzią został Milot Jakubowski. Funkcję prokuratora objęła doktor Danuta Witczak-Roszkowska z Politechniki Świętokrzyskiej, a adwokata – doktor Agata Szydlik-Leszczyńska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ławnikami zostali studenci obu uczelni. Także oni wcielili się w rolę świadków. Oprócz młodzieży, świadkiem obrony był ksiądz Krzysztof Banasik – zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej, zaś niezwykle trudne zadanie – świadka oskarżenia, wbrew swoim przekonaniom, otrzymał Marcin Jedliński – prezes Spółdzielni Socjalnej „Tropem Przygody”.

– Ta spółdzielnia powstała, by zatrzymać młodych w Świętokrzyskiem – wyjaśnia Karolina Jarosz. – Ilość podmiotów, które realizują ekonomię społeczną w naszym regionie jest mała, ale cały czas się zwiększa. Mogą się one starać o dotacje, ale jest dla nich też wsparcie pozafinansowe, na przykład w postaci doradztwa.

Galeria zdjęć

  • Sąd nad ekonomią społeczną – walka na argumenty, choć z przymrużeniem oka
  • Sąd nad ekonomią społeczną – walka na argumenty, choć z przymrużeniem oka
  • Sąd nad ekonomią społeczną – walka na argumenty, choć z przymrużeniem oka
  • Sąd nad ekonomią społeczną – walka na argumenty, choć z przymrużeniem oka
  • Sąd nad ekonomią społeczną – walka na argumenty, choć z przymrużeniem oka

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.