O współpracy w realizacji unijnych projektów

Data opublikowania:

O współpracy w realizacji unijnych projektów

Współpraca lokalna i ponadregionalna oraz jej znaczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych była tematem dyskusji Grupy Tematycznej ds. współpracy międzyinstytucjonalnej funkcjonującej w ramach Projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna.

W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach udział wzięli członkowie Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz organizacji pozarządowych z regionu.

– Na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy dodatkowo przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, czyli przedstawicieli organizacji pozarządowych. Trudno mówić o współpracy bez partnera, który jest kluczowy w wielu projektach – mówiła Karolina Jarosz, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Głównym tematem spotkania była współpraca pomiędzy różnymi instytucjami przy realizacji zadań oraz projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

– Wszystkie dokumenty bieżącego okresu programowania związane z realizacją programów unijnych dużo miejsca poświęcają współpracy, coraz częściej za wspólne działanie otrzymujemy dodatkowe punkty w ocenie – podkreślał Ewa Jasińska, doradca i ekspert z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Projekt Świętokrzyska Ekonomia Społeczna na celu ma rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.

Galeria zdjęć

  • O współpracy w realizacji unijnych projektów
  • O współpracy w realizacji unijnych projektów
  • O współpracy w realizacji unijnych projektów
  • O współpracy w realizacji unijnych projektów

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.