Ekonomia społeczna na XII Kongresie Stowarzyszeń!

Data opublikowania:

Uczestnicy kongresu

Pod hasłem „Między pasją a niewolnictwem. Praca w NGO”, 17 października w Filharmonii Świętokrzyskiej, już po raz dwunasty odbył się Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego.

Kongres dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zawsze jest okazją do wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy, która przydaje się w działalności stowarzyszeń, a także płaszczyzną do nawiązywania nowych kontaktów i współpracy.

Uczestnicy mieli okazję poznać m.in. zasady funkcjonowania ekonomii społecznej – podmioty ekonomii społecznej (w tym organizacje pozarządowe) stają się nową formą prowadzenia biznesu. Ekonomia społeczna w swoich założeniach jest szczytna i społecznie użyteczna. Czy nie prowadzi jednak do zatarcia tej cienkiej granicy między biznesem a NGO? Czy nie prowadzi nas prostą drogą do przekształcenia organizacji pozarządowych w zwykłe firmy, wyróżnione jedynie dodatkowymi dotacjami? Dyskusja przyjęła formę „Pustego Krzesła” – na plakatach widniały dwie różne opinie na dany temat. Uczestnicy zapoznali się z poglądami i zajęli miejsca po stronach, które w pełni lub w części odpowiadały ich sądom. Delegaci stron zasiedli na dwóch krzesłach i prowadzili walkę na argumenty, wspomagani głosami ze stron. Po zaciętej dyskusji zdecydowana większość uczestników opowiedziała się za ekonomią społeczną. Ekonomia społeczna górą!

Galeria zdjęć

  • Uczestnicy kongresu
  • W trakcie kongresu

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.