Rozwijamy ekonomię społeczną w powiecie jędrzejowskim

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

5 kwietnia br.  w Jędrzejowie odbyło się pierwsze spotkanie sygnatariuszy trójsektorowego porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego  oraz Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie spotkali się przedstawiciele trzech sektorów:  samorządowego, pozarządowego i biznesowego. Członkowie partnerstwa rozmawiali na temat przyszłych działań w ramach porozumienia, skupiając się głównie nad opracowaniem  diagnozy, która określi podstawowe kwestie społeczne do rozwiązania na obszarze powiatu jędrzejowskiego. Diagnoza będzie też podstawą do stworzenia programu usług społecznych, wyznaczenia miejsca ekonomii społecznej oraz możliwości skorzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w obszarze rozwoju usług społecznych.

Podczas spotkania zaprezentowany został również projekt partnerski, który będzie realizowany od 1 czerwca br. na terenie powiatu jędrzejowskiego  pn. „Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych”. Jest to jeden z dwóch projektów z całego województwa, który został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania. Przedstawiciele lidera projektu - Fundacja Perspektywy i Rozwój - przedstawili główne działania zaplanowane w projekcie i role poszczególnych partnerów.

Spotkanie zakończyła wspólna praca warsztatowa. Członkowie partnerstwa  określili swoje oczekiwania, jak również korzyści jakie niesie współpraca wielosektorowa dla lokalnej społeczności i wszystkich zaangażowanych w nią partnerów. Zaplanowano kolejne spotkanie, podczas którego omawiane będą problemy społeczne związane z powiatem i możliwości ich rozwiązania.

Galeria zdjęć

  • Uczestnicy spotkania
  • Uczestnicy spotkania
  • Uczestnicy spotkania
  • Rozwijamy ekonomię społeczną w powiecie jędrzejowskim
  • Rozwijamy ekonomię społeczną w powiecie jędrzejowskim
  • Rozwijamy ekonomię społeczną w powiecie jędrzejowskim

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.