REFLEKSJE POLSKI WSCHODNIEJ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ - RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ

Data opublikowania:

Uczestnicy wizyty studyjnej

W dniach 27.02-01.03.2018r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach był gospodarzem trzydniowej wizyty studyjnej, w której uczestniczyli przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ROPS) i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z obszaru Polski Wschodniej. Jej celem było umożliwienie wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej, budowanie mostów metodycznych oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań i rekomendacji w zakresie rozwoju ekonomii społecznej na terenach o podobnej specyfice, potencjale i problemach społeczno – gospodarczych. Wizyta została zorganizowana w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”.

Pierwszy dzień wizyty to przegląd patentów i sukcesów, które udało się osiągnąć poszczególnym instytucjom, co dało początek do ciekawej dyskusji o ekonomii społecznej. Miała miejsce także krótka prezentacja międzynarodowego projektu SENTINEL „Rozwój i wzmacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej”. Projekt jest realizowany w ramach Komponentu I programu INTERREG Europa Środkowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ROPS Rzeszów w partnerstwie z 9 instytucjami pochodzącymi z 6 krajów Europy realizuje ww. przedsięwzięcie. Drugi dzień rozpoczął się wizytą w Centrum Integracji Społecznej, prowadzonym przez Fundację „Pomocna Dłoń”, który posiada certyfikat znaku jakości „Zakup prospołeczny”. Kolejnym punktem był Bałtów – kolebka świętokrzyskiej ekonomii społecznej, i Jura Park, którego założycielem jest Stowarzyszenie Delta, a także Przedsiębiorstwo Społeczne „Allozaur” Sp. z o.o non for profit, które powstało w 2009 roku, jako pierwsze tego typu w Polsce.  O przyczynach jego powstania, korzyściach i ryzyku ekonomicznym opowiadał Piotr Lichota, Prezes Stowarzyszenia Delta. Po południu spotkanie było kontynuowane w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”, gdzie jednym z tematów była rola partnerstwa trójsektorowego i wpływ społeczności lokalnej na rozwój Gminy Bałtów. O swojej działalności opowiedział nam również Marcin Jedliński, wiceprezes Spółdzielni Socjalnej „Tropem Przygody”, a jednocześnie wykonawca realizujący wizytę studyjną w Bałtowie. Następnie przyszedł czas na zastanowienie się nad obszarami współpracy na Ścianie Wschodniej. Podczas rozmów padło wiele ciekawych propozycji m.in: transfer know-how, wypracowanie marki ekonomii społecznej, stworzenie modelu franczyzy społecznej w Polsce Wschodniej, wspólne szkolenia kadr, promocja, planowanie i realizacja projektów ponadnarodowych. Za najważniejsze kierunki współpracy uznano: wymianę doświadczeń oraz wypracowywanie wspólnych stanowisk w kluczowych kwestiach dla ekonomii społecznej.

Trzeciego dnia zarysowano mapę współpracy i zaplanowano pierwsze wspólne działania. Uczestnicy spotkania zarekomendowali powstanie Akademii Ekonomii Społecznej Polski Wschodniej – przestrzeni do dyskusji, metodologii pracy i koordynacji działań, funkcjonującej na zasadzie dobrowolnego porozumienia OWES i ROPS. W ramach Akademii Ekonomii Społecznej przewidziano 2-3 spotkania w roku oraz coroczne Forum Inicjatyw ES Polski Wschodniej.

Z pewnością spotkanie przedstawicieli ROPS i OWES z Polski Wschodniej nie będzie ostatnim wspólnym wydarzeniem, ale pierwszym z wielu, bo czas spędzony nad planowaniem działań i tworzeniem nowej płaszczyzny wspierania Ekonomii Społecznej był dla wszystkich bardzo owocny.

Galeria zdjęć

  • REFLEKSJE POLSKI WSCHODNIEJ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ - RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ
  • REFLEKSJE POLSKI WSCHODNIEJ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ - RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ
  • REFLEKSJE POLSKI WSCHODNIEJ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ - RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ
  • REFLEKSJE POLSKI WSCHODNIEJ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ - RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ
  • REFLEKSJE POLSKI WSCHODNIEJ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ - RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ
  • REFLEKSJE POLSKI WSCHODNIEJ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ - RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ
  • REFLEKSJE POLSKI WSCHODNIEJ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ - RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.