O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem

Data opublikowania:

O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem

Na temat współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Urzędami Pracy dyskutowali członkowie Grupy Tematycznej ds. współpracy międzyinstytucjonalnej i Grupy Tematycznej ds. współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym działających w ramach projektu pn. "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". Połączone spotkanie grup odbyło się w poniedziałek, 11 grudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

- Celem naszego spotkania jest pokazanie dobrych praktyk we współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Urzędami Pracy - mówiła Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ, która przedstawiła również kalendarz wydarzeń planowanych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”.

Gościem spotkania była Ewa Roman, prezes Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” z Wągrowca, która omówiła przykład spółdzielni socjalnej jako miejsca pracy uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces” została założona przez gminę Wągrowiec i powiat wągrowiecki przy współpracy Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” im. Karola Marcinkowskiego. - Z chwilą rejestracji naszej spółdzielni w 2013 roku rozpoczęły się przygotowania do uruchomienia jej działalności. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej zostali przeszkoleni z zakresu BHP i uzyskali zdolność do pracy - mówiła Ewa Roman.
Spółdzielnia w swojej ofercie posiada m.in. pielęgnację terenów zielonych, prace porządkowe oraz drobne prace remontowe. - Współpracujemy również z firmą El-Cab z Bolechowa. Jest to nasz stały partner w biznesie. Praca dla nich polega na przygotowywaniu półproduktów do dalszej produkcji - dodała.

O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie „Paktu Zatrudnieniowego 50+” realizowanego w powiecie skarżyskim mówił Roman Białek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej i Agnieszka Buryło, koordynator zespołu ds. rozwoju zawodowego. - Celem projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych po 50 roku życia, przy wykorzystaniu niemieckich doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej tej grupy osób. Powiat skarżyski jako jeden z pięciu powiatów w Polsce uczestniczył w testowaniu rozwiązań wypracowanych przez Szczecińską Fundację Talent - Promocja - Postęp promującą w Polsce jeden z innowacyjnych modeli pracy z osobami bezrobotnymi 50+ jakim jest „JOBfirma”- mówiła Agnieszka Buryło, koordynator zespołu ds. rozwoju zawodowego.

- Ideą powstania Paktu Zatrudnieniowego była partnerska współpraca publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, pracodawców i osób bezrobotnych 50+ na rzecz powrotu na rynek pracy tej grupy defaworyzowanej na rynku pracy. W efekcie siedem osób udało się zaktywować zawodowo, trzy osoby pracują na umowy o pracę. Próba ta pokazuje ze synergia i współdziałanie pozwoliło tym osobom powrócić na otwarty rynek, uwierzyć w siebie i wzmocnić poczucie własnej wartości - podkreślał Roman Białek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Spotkanie zakończyła dyskusja na temat dobrych praktyk, porażek i oczekiwań we współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Urzędami Pracy.

Galeria zdjęć

  • O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
  • O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
  • O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
  • O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
  • O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
  • O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
  • O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
  • O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
  • O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
  • O współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.