Z praktykami o innowacjach społecznych

Data opublikowania:

Uczestnicy posiedzenia Grupy Tematycznej

Innowacje w kontekście rozwoju przedsiębiorczości społecznej i rozwiązywania problemów społecznych były tematem piątego posiedzenia Grupy Tematycznej ds. współpracy pomiędzy nauką, NGO, biznesem i administracją, działającej w ramach projektu pn. "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". Spotkanie odbyło się 4 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach.

- To jedno z ostatnich w tym roku spotkań naszych grup tematycznych. Tym razem posłuchamy na temat innowacji społecznych. Nasi prelegenci pokażą nam, że mogą one być skutecznym czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz przyczynić się do rozwiązywania problemów społecznych - mówiła Karolina Jarosz, z-ca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ.

Na temat innowacji społecznych w praktyce mówił Jakub Michałowski z Fundacji Ashoka i Maciej Podyma, przedsiębiorca, społecznik i innowator, prezes Zarządu Fundacji Łąka.

Fundacja Ashoka to międzynarodowa organizacja, która powstała w 1980 roku w Stanach Zjednoczonych.  Obecnie działa w ponad 80 krajach. Zrzesza ponad 3 tysiące członków.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z pracownikami Ashoki na całym świecie i dzielimy się doświadczeniami związanymi ze wsparciem czołowych innowatorów społecznych. To stwarza ekosystem dla liderów zmian, dostarcza ram prawnych, uwidaczniając ich pracę i promuje zmiany społeczne poprzez partnerstwo strategiczne, czy wsparcie finansowe - mówił Jakub Michałowski.

Przykładem innowatora społecznego jest warszawska Fundacja Łąka. To organizacja ekologiczna zajmująca się tworzeniem łąk kwietnych w przestrzeni miejskiej. - Łąki znikają ustępując miejsca miastom i polom uprawnym. Chcemy spowolnić ten proces pokazując, że łąki są ważne: ekologiczne, piękne, praktyczne i zasługują na swoje miejsce w  ogrodach i miastach - mówił Maciej Podyma.

O znaczeniu innowacji społecznych dla inteligentnego rozwoju województwa świętokrzyskiego mówiła Sylwia Mucha, kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy z Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ.

Członkowie grupy zapoznali się także z kalendarzem wydarzeń planowanych do końca roku w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”.

Galeria zdjęć

  • Z praktykami o innowacjach społecznych
  • Z praktykami o innowacjach społecznych
  • Z praktykami o innowacjach społecznych
  • Z praktykami o innowacjach społecznych
  • Z praktykami o innowacjach społecznych
  • Z praktykami o innowacjach społecznych
  • Z praktykami o innowacjach społecznych
  • Z praktykami o innowacjach społecznych
  • Z praktykami o innowacjach społecznych
  • Z praktykami o innowacjach społecznych

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.