Debatowali o preferencjach dla przedsiębiorstw społecznych i zwykłych

Data opublikowania:

Debatowali o preferencjach dla przedsiębiorstw społecznych i zwykłych

Preferencje dla przedsiębiorstw społecznych w kontekście zagrożeń dla zwykłych przedsiębiorstw, to teza dzisiejszej (16 listopada) „Debaty Oxfordzkiej" w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej. W spotkaniu organizowanym w ramach Dni Ekonomii Społecznej uczestniczyło licznie zebrane grono studentów, reprezentantów kieleckich uczelni wyższych, obrońcy i przeciwnicy tezy oraz Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Dzisiejsza „Debata Oxfordzka" organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego,  realizowana była w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna".

- Celem przedsięwzięcia  jest  promocja idei ekonomii społecznej wśród studentów i pokazanie im, że prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego może być alternatywną ścieżką kariery – wyjaśniła Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Inaugurując debatę Karolina Jarosz zaznaczyła, że pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie i dotyka wielu sfer życia społecznego. Jednak chcąc znaleźć wspólny mianownik, można powiedzieć, że kluczową zasadą w tej idei jest prymat działania na rzecz ludzi nad maksymalizacją zysku. - Grupami społecznymi, najbardziej zagrożonymi wykluczeniem społecznym są osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne, uzależnione, niepełnosprawne, ale też do 30 r. ż. i powyżej 50 r. ż. – przybliżała zebranym Karolina Jarosz. Jak podkreśliła, ekonomia społeczna jest szansą na rozwój osobisty, wspólnoty lokalnej oraz instytucji i inicjatyw obywatelskich, czyli na wzrost kapitału społecznego. Przedsiębiorstwa społeczne to podmioty gospodarcze, których działalność ma cele społeczne. Działając pod różnymi markami i formami prawnymi, jako: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki pożytku publicznego, czy handlowe, korzystając z narzędzi i technologii biznesu nie są nastawione na zysk.

Definiując przedsiębiorstwo zwykłe to  wyodrębniona prawnie i ekonomicznie jednostka gospodarcza. Istotą działalności przedsiębiorstwa jest produkcja dóbr lub świadczenie usług. Najczęściej definiowanym celem tej działalności jest wzrost wartości rynkowej i korzyści dla jego właścicieli.

Teza debaty brzmiała:  „Preferencje dla przedsiębiorstw społecznych są zagrożeniem dla zwykłych przedsiębiorstw". W roli marszałka debatę prowadził  Łukasz Mucha z Chorągwi Kieleckiej ZHP. Zgodnie z regulaminem uczestnicy debaty inaugurując spotkanie za pomocą niebieskich i różowych kartek wyrazili swoją opinię na postawioną tezę. Niebieskie kartki – stając tym samym po stronie przeciwników podniosło 56 osób. Natomiast niebieskie, głosując w obronie tezy podniosło 40 osób.

Jako pierwsza głos w debacie zabrała dr Danuta Witczak-Roszkowska z Politechniki Świętokrzyskiej. – Nie kwestionujemy samej idei  ekonomii społecznej, natomiast zdecydowanie uważamy, że preferencje  dla  przedsiębiorstw społecznych są nadmiernie rozbudowane i godzą w istnienie zwykłych przedsiębiorstw, działających w oparciu o zasady wolnej konkurencji na rynku   – podkreśliła lider obrońców tezy. Argumentując swoje stanowisko, przytoczyła, iż wiele takich podmiotów powstaje często tylko po to, by zyskać oferowane preferencje, nie przyczyniając się nawet do realizacji celu społecznego, a mianowicie włączenie grup wykluczonych do funkcjonowania na rynku pracy.

Odnosząc się do wygłoszonych argumentów lider przeciwników tezy,  dr Agata Szydlik-Leszczyńska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, poinformowała, że podmiotów społecznych jest tak mało, że one w ogóle nie zagrażają zwykłym przedsiębiorstwom. Na terenie województwa świętokrzyskiego zwykłych podmiotów jest 11 tysięcy, a przedsiębiorstw społecznych jest zaledwie 50. Jeśli natomiast chodzi o wsparcie,  jest ono niewspółmiernie do wsparcia, które mogą uzyskać zwykłe przedsiębiorstwa. Dla przykładu: z Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie świętokrzyskim w latach 2016-2017, przedsiębiorstwa zwykłe uzyskały wsparcie w postaci 876 mln zł., natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorstwa społeczne, było to zaledwie 10 mln zł. Kolejnym argumentem, że przedsiębiorstwa społeczne trzeba wspierać, jest to że realizują cel społeczny nastawiony na reintegrację społeczno-zawodową, co jest bardzo istotne - mówiła  lider przeciwników tezy.

Spotkanie przebiegało w bardzo żywiołowej atmosferze, a chętnych do wymiany argumentów i kontrargumentów nie brakowało. W roli obrońców tezy wystąpili: Magdalena Ludwikowska, studentka Politechniki Świętokrzyskiej na kierunku "Ekonomia" oraz Marcin Jedliński ze Spółdzielni Socjalnej „Tropem Przygody" i Agnieszka Kmiecik ze Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Głos w debacie jako przeciwnicy tezy zabrali: Honorata Bielecka, studentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku "Ekonomia";  Anna Łubek ze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" oraz Kamil Żuława z Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Podsumowując debatę, marszałek debaty poprosił o przeprowadzenie głosowania końcowego. Uczestnicy spotkania mieli wówczas okazję do ponownego odniesienia się do tezy spotkania. Po zapoznaniu się z tematem, niebieskie kartki podniosło 48 osób, tyle samo głosów oddali obrońcy tezy.

Galeria zdjęć

 • Debatowali o preferencjach dla przedsiębiorstw społecznych i zwykłych
 • Debatowali o preferencjach dla przedsiębiorstw społecznych i zwykłych
 • Debatowali o preferencjach dla przedsiębiorstw społecznych i zwykłych
 • Debatowali o preferencjach dla przedsiębiorstw społecznych i zwykłych
 • Debatowali o preferencjach dla przedsiębiorstw społecznych i zwykłych
 • Debatowali o preferencjach dla przedsiębiorstw społecznych i zwykłych
 • Debatowali o preferencjach dla przedsiębiorstw społecznych i zwykłych
 • Debatowali o preferencjach dla przedsiębiorstw społecznych i zwykłych
 • Debatowali o preferencjach dla przedsiębiorstw społecznych i zwykłych
 • Debatowali o preferencjach dla przedsiębiorstw społecznych i zwykłych
 • Debatowali o preferencjach dla przedsiębiorstw społecznych i zwykłych
 • Debatowali o preferencjach dla przedsiębiorstw społecznych i zwykłych
 • Debatowali o preferencjach dla przedsiębiorstw społecznych i zwykłych
 • Debatowali o preferencjach dla przedsiębiorstw społecznych i zwykłych

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.