Debata Oxfordzka na Politechnice Świętokrzyskiej

Data opublikowania:

Specyfika przedsiębiorstw społecznych będzie tematem „Debaty Oxfordzkiej” organizowanej w ramach Dni Ekonomii Społecznej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Politechniką Świętokrzyska i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Debata odbędzie się w czwartek, 16 listopada. Początek o godz. 10.

Tematem panelu będą preferencje dla przedsiębiorstw społecznych w kontekście zagrożeń dla zwykłych przedsiębiorstw. Dyskusję, która rozpocznie się o godz. 10 w sali 120, budynku C Politechniki Świętokrzyskiej, poprowadzi Łukasz Mucha, z Chorągwi Kieleckiej ZHP.

Głos w debacie zabiorą studenci kierunku ekonomia z Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz eksperci: dr Danuta Witczak-Roszkowska, Politechnika Świętokrzyska, dr Agata Szydlik- Leszczyńska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Marcin Jedliński, Spółdzielnia Socjalna „Tropem Przygody”, Agnieszka Kmiecik, Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Anna Łubek, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” i Kamil Żuława, Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”.

Ekonomia Społeczna (ES)

Ekonomia społeczna łączy to, co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, że można osiągać cele społeczne metodami gospodarczymi, a w działania gospodarcze może być wpisany czynnik społeczny?

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Na podstawie przeprowadzonego badania kondycji sektora ES w regionie oszacować można, że sektor ten w województwie świętokrzyskim tworzy ok. 280 aktywnych podmiotów, angażujących w swoje działania, jako pracowników, prawie 3400 mieszkańców województwa. Badanie ujawniło jednak, że duża liczba spośród podmiotów zaliczonych powyżej do sektora ES nie prowadzi w istocie działalności zarobkowej, ani też nie zatrudnia odpłatnego personelu.

Mapa podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim i stawia sobie za cel rozwój tego sektora w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej do końca 2018 roku.