Działania

Zadanie 1. Zapewnienie spójności działań w sferze ekonomii społecznej

Cel zadania

Rozwój współpracy i wzrost spójności działań pomiędzy instytucjami publicznymi i niepublicznymi oraz w obszarze ekonomii społecznej dla uzyskania efektu synergii i skali.

Główne działania w zadaniu:

  • prace Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
  • powołanie i funkcjonowanie minimum 4 grup tematycznych:
    • współpracy pomiędzy nauką, NGO a biznesem,
    • współpracy OPS,PCPR, PUP, NGO, OWES,
    • współpracy podmiotów o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ),
    • współpracy ROPS z OWES,
  • doradztwo w zakresie ekonomii społecznej (klauzule społeczne, tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, inicjowanie współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej),
  • utworzenie portalu internetowego dot. ekonomii społecznej,
  • analizy i raporty dot. rozwoju ekonomii społecznej w regionie,
  • opracowanie katalogu dobrych praktyk ekonomii społecznej,
  • zawiązanie partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim,
  • utworzenie jednolitej bazy przedsiębiorstw społecznych w regionie jako element portalu poświęconego ekonomii społecznej w regionie.

Zadanie 2. Budowanie marki ekonomii społecznej w regionie

Cel zadania

Wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie.

Główne działania w zadaniu

  • organizacja konferencji inaugurującej,
  • prowadzenie kampanii społecznych na rzecz przedsiębiorczości społecznej, współpraca z lokalnymi mediami (spoty radiowe, spoty telewizyjne, artykuły prasowe poświęcone zagadnieniom ekonomii społecznej, filmy edukacyjne),
  • organizacja regionalnych targów ekonomii społecznej (seminarium, warsztaty, konferencja, wystawa podmiotów ekonomii społecznej),
  • promocja liderów ekonomii społecznej w regionie,
  • organizacja Dni Ekonomii Społecznej na uczelniach wyższych,
  • organizacja spotkań o charakterze równościowym „Bez barier z ekonomią społeczną”.

Zadanie 3. Podnoszenie kompetencji w obszarze ekonomii społecznej

Cel zadania

Wzrost kompetencji i świadomości pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli nauki, biznesu i innych podmiotów lokalnych w zakresie ekonomii społecznej.

Główne działania w zadaniu:

  • spotkania warsztatowe w 4 modułach tematycznych:
    • Moduł 1: Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych,
    • Moduł 2: Usługi użyteczności publicznej (w tym usługi społeczne),
    • Moduł 3: Współpraca i partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej,
    • Moduł 4: Tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej,
  • wyjazdy studyjne.