Partnerstwo sukcesu - przykłady i doświadczenia współpracy międzysektorowej

Data opublikowania:

Partnerstwo sukcesu - przykłady i doświadczenia współpracy międzysektorowej

Modelowe rozwiązania współpracy podmiotów ekonomii społecznej z pozostałymi aktorami rozwoju społeczno-gospodarczego były tematem trzeciego posiedzenia Grupy Tematycznej ds. współpracy pomiędzy: nauką, NGO, biznesem i administracją, w ramach projektu pn. "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". Spotkanie odbyło się w piątek, 10 marca w Urzędzie Marszałkowskim.

W spotkaniu udział wzięła Karolina Jarosz, z-ca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ, która przybliżyła kalendarz wydarzeń planowanych w ramach projektu "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna", a także zaprezentowała spot promujący projekt, który trafi m.in. do kin. Najbliższym wydarzaniem projektowym będzie posiedzenie Regionalnego Komitetu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej. W czerwcu zaplanowano spotkanie integracyjne ph. "Niepełnosprawność nie jest barierą". W pierwszej połowie roku odbędą się także kolejne warsztaty i wizyty studyjne. - Dzięki ostatnim wizytom studyjnym w Wielkopolsce, uda się zawiązać co najmniej dwie spółdzielnie socjalne osób prawnych, na terenie powiatu starachowickiego - zaznaczyła Karolina Jarosz.

O partnerskich relacjach podmiotów ekonomii społecznej z jednostkami samorządu terytorialnego, nauką i biznesem w oparciu o własne doświadczenia mówił Mariusz Andrukiewicz, prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Być Razem" z Cieszyna, laureat nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta za umiejętność łączenia działalności społecznej z komercyjną.

Fundacja powołana została 20 lat temu przez Sto­wa­rzy­sze­nie Pomocy Wza­jem­nej "Być Razem" z Cieszyna. Organizacja zaj­mu­je się wspie­ra­niem podmio­tów ekonomii spo­łecz­nej, spół­dziel­ni so­cjal­nych, przed­się­biorstw spo­łecz­nych, firm na­sta­wio­nych na dzia­łal­ność o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym, or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych. - Re­ali­zu­je­my projekty wspie­ra­ją­ce osoby po­wra­ca­ją­ce na rynek pracy. W ramach swojej struk­tu­ry prowadzimy przedsiębiorstwo spo­łecz­ne, na które składa się: sto­lar­nia, ślu­sar­nia, pralnia wodna i chemicz­na, stołówka oraz catering. Zatrudniamy średnio od 40 do 50 osób. W wyniku wielorakiej współpracy m.in. z  gminą Cieszyn, Zamkiem w Cieszynie, uczelniami wyższymi z Polski i Izraela oraz firmami stworzyliśmy wyjątkową markę pod nazwą "Dobre rzeczy", pod którą sprzedajemy serie produktów, które trafiają na cały świat - podkreślał Mariusz Andrukiewicz. - Ponadto wspieramy po­wsta­wa­nie spół­dziel­ni so­cjal­nych. Do­tych­czas dzięki takiemu wsparciu uru­cho­mio­nych zostało dziewięć spół­dziel­ni.

Podczas spotkania poruszony został temat ewentualnych usprawnień we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego i dostępności środków dla poszczególnych grup społecznych. O identyfikacji barier i problemów we wdrażaniu EFS, z perspektywy przedsiębiorców mówiła Anna Kaczor-Małecka, ze Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Z kolei ofertę usług Świętokrzyskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej przedstawiła Katarzyna Kozłowska, kierownik ŚOWES.

Galeria zdjęć

  • Partnerstwo sukcesu - przykłady i doświadczenia współpracy międzysektorowej
  • Partnerstwo sukcesu - przykłady i doświadczenia współpracy międzysektorowej
  • Partnerstwo sukcesu - przykłady i doświadczenia współpracy międzysektorowej
  • Partnerstwo sukcesu - przykłady i doświadczenia współpracy międzysektorowej
  • Partnerstwo sukcesu - przykłady i doświadczenia współpracy międzysektorowej
  • Partnerstwo sukcesu - przykłady i doświadczenia współpracy międzysektorowej
  • Partnerstwo sukcesu - przykłady i doświadczenia współpracy międzysektorowej
  • Partnerstwo sukcesu - przykłady i doświadczenia współpracy międzysektorowej
  • Partnerstwo sukcesu - przykłady i doświadczenia współpracy międzysektorowej
  • Partnerstwo sukcesu - przykłady i doświadczenia współpracy międzysektorowej