Będą współpracować na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

Data opublikowania:

Prezydent Starachowic Marek Materek i marszałek Adam Jarubas

W Starostwie Powiatowym w Starachowicach zostało podpisane porozumienie o partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie starachowickim, które skupia instytucje i podmioty z całego powiatu mające wpływ na jej rozwój. W spotkaniu wziął udział Adam Jarubas, marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla całego regionu, w szczególności prowadzonej polityki społecznej.

Gospodarzem spotkania był Dariusz Dąbrowski, starosta starachowicki. Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wyjaśniła zebranym dlaczego ekonomia społeczna jest tak ważna i może odegrać dużą rolę w rozwoju lokalnym. Z kolei Anna Górak, konsultant ds. ekonomii społecznej omówiła poszczególne punkty porozumienia oraz korzyści, jakie może przynieść jego podpisanie poszczególnym sygnatariuszom.

Porozumienie zostało podpisane przez Dariusza Dąbrowskiego, starostę starachowickiego oraz włodarzy wszystkich gmin powiatu starachowickiego, powiatowego urzędu pracy, kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw prywatnych, którzy zobowiązali się do wspierania rozwoju ekonomii społecznej na miarę swoich potrzeb i możliwości, biorąc pod uwagę potencjał tego sektora w rozwiązywaniu społecznych i gospodarczych problemów zarówno całego powiatu starachowickiego, jak i poszczególnych gmin. Porozumienie ma charakter otwarty, więc w każdym momencie istnieje możliwość dołączania się do niego nowych podmiotów.

Inicjatorem porozumienia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, który obserwując dotychczasowe działania na rzecz ekonomii społecznej w powiecie starachowickim, właśnie tu znalazł „dobry klimat” dla jej rozwoju. Zawarte w powiecie starachowickim modelowe, międzysektorowe partnerstwo na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, a także podejmowane na jego podstawie działania mogą stać się wzorem inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej dla innych samorządów. Inicjatywy podjęte w powiecie starachowickim będą wspierane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, koordynatora ekonomii społecznej w regionie oraz Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Galeria zdjęć

  • Prezydent Starachowic Marek Materek,  marszałek Adam Jarubas i starosta Dariusz Dąbrowski
  • Dariusz Dąbrowski i Karolina Jarosz
  • Spotkanie w Starachowicach
  • Karolina Jarosz, zastępca dyrektora ROPS UMWŚ
  • Prezydent Starachowic Marek Materek i marszałek Adam Jarubas
  • Podczas spotkania w Starachowicach
  • Podpisanie umowy