II spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

28 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się II spotkanie Grupy Tematycznej ds. współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, którego celem była wymiana informacji i rozwiązanie bieżących problemów poszczególnych podmiotów w realizacji zadań.

Spotkanie rozpoczęła Karolina Jarosz, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która przedstawiła kalendarz najbliższych wydarzeń planowanych w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, zapraszając do uczestnictwa w nich wszystkich obecnych. Uwaga zebranych skupiona była szczególnie na organizacji Regionalnych Targów Ekonomii Społecznej i Dni Ekonomii Społecznej na kieleckich uczelniach wyższych, w których wezmą również udział Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Zgodnie stwierdzono, że w związku z dużą różnorodnością i intensywnością podejmowanych działań, ich wspólne uzgadnianie i planowanie jest niezbędne dla zharmonizowania wsparcia dla sektora ekonomii społecznej i jego otoczenia w regionie.

Głównym tematem spotkania było udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Problem ten, uznany w konsultacjach mailowych za najpilniejszy przez OWES, omówił i wyjaśnił Emil Świerczyński, ekspert ds. pomocy publicznej, autor analiz i publikacji z tego zakresu,
a na co dzień pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który rozstrzyga wątpliwości wielu podmiotów udzielających pomocy publicznej i pomocy de minimis. O tym jak ważny i trudny jest ten problem świadczyła gorąca dyskusja i wiele pytań, na które odpowiadał ekspert.

Podczas spotkania analizowano również „Plan i zasady współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, koordynatora rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie świętokrzyskim”. Dokument ten przygotowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020 jest formalnym odzwierciedleniem dotychczasowych ustnych ustaleń, założeń i rozmów prowadzonych już od 2015 roku. Jego podpisanie zaplanowano na kolejnym spotkaniu.

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele Kielecko - Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (KOOWES), Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) oraz doradcy/konsultanci ds. ekonomii społecznej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Galeria zdjęć

  • Uczestnicy spotkania
  • Karolina Jarosz, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach
  • Uczestnicy spotkania
  • Karolina Jarosz, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach
  • Uczestnicy spotkania
  • Uczestnicy spotkania
  • Emil Świerczyński, ekspert ds. pomocy publicznej,
  • Emil Świerczyński, ekspert ds. pomocy publicznej,