W dniach 28.04- 29.04.2021 r. odbyły się kolejne cykliczne warsztaty diagnostyczne online

Data opublikowania:

Widok planszy tytułowej prezentacji Analiza SWOT ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim

W dniach 28-29 kwietnia 2021 r. odbyło się kolejne, III spotkanie online Grupy Tematycznej ds. diagnozy sektora ekonomii społecznej na potrzeby aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Spotkanie zorganizowane zostało przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach we współpracy z realizatorami projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej.

Na spotkaniu podsumowaliśmy materiał wypracowany na poprzednich spotkaniach oraz zidentyfikowaliśmy problemy, z jakimi boryka się sektor ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, które blokują jego rozwój. Omówiliśmy również wyzwania, jakie czekają sektor w najbliższej przyszłości. To temat trudny, ale konieczny. Bez szczegółowej analizy problemów, bez ich zidentyfikowania nie można określić celów i kierunków interwencji w obszarze ekonomii społecznej, dlatego tak ważne jest, aby w jak największym stopniu odzwierciedlały one świętokrzyską rzeczywistość.

Dzięki reprezentacji w Grupie osób z różnych środowisk: samorządu, ośrodków pomocy społecznej, uczelni, biznesu, urzędów pracy, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracyjnych mogliśmy spojrzeć na ekonomię społeczną i jej problemy z różnych perspektyw. Podczas spotkania udało nam się zidentyfikować problemy, bariery i wyzwania, z jakimi mierzy się sektor ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim.

Mamy już solidny materiał do dalszych prac: znamy mocne i słabe strony sektora, określiliśmy szanse i zagrożenia dla jego rozwoju, teraz zidentyfikowaliśmy problemy, które ten rozwój blokują i wyzwania, jakie przed nami stoją. Kolejnym krokiem będzie próba ustalenia celów i kierunków działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej na najbliższe lata w oparciu o dotychczas wypracowane materiały.

Bardzo dziękujemy wszystkim za liczną obecność oraz twórczą i ożywioną dyskusję!

Galeria zdjęć

  • Widok planszy tytułowej prezentacji Analiza SWOT ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim
  • Widok uczestników warsztatów w programie Zoom
  • Widok uczestników warsztatów wraz z oknem czatu w programie Zoom