Spotkanie Grupy Tematycznej dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Data opublikowania:

W trakcie spotkania

Szansa na integrację i rozwój usług społecznych na poziomie lokalnym? Czy usługi społeczne będą bardziej dostępne dla mieszkańców? Jakie są zagrożenia i trudności?

Odpowiedzi na te i inne związane z ustawą pytania szukali uczestnicy spotkania: członkowie Grupy Tematycznej ds. współpracy międzyinstytucjonalnej OPS, PCPR, PUP i NGO, działającej przy Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej, przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego, oraz gość specjalny — pomysłodawca ustawy goszczący 08.10.2019 r. w Kielcach doradca Prezydenta RP Marek Rymsza.

– Zachodzące zjawiska społeczne, w szczególności proces starzenia się społeczeństwa i osłabienie więzi międzypokoleniowych w rodzinie, skutkują wzrostem zapotrzebowania na organizowane przez władze publiczne usługi społeczne – mówił Marek Rymsza. – Rozwiązania zawarte w ustawie wychodzą naprzeciw temu zapotrzebowaniu, tworząc ramy prawne mające ułatwić samorządom gminnym integrację i koordynację różnego rodzaju usług społecznych, przy wykorzystaniu nowej jednostki organizacyjnej – centrum usług społecznych. Zamiarem prawodawcy było bowiem stworzenie gminom możliwości skoordynowanego oraz efektywnego udzielania usług społecznych.

– Dzięki działalności centrów, usługi społeczne będą szerzej dostępne dla mieszkańców, a samorządy gminne będą w stanie trafniej i w sposób bardziej kompleksowy odpowiadać na rosnące i zmieniające się potrzeby osób, rodzin i grup społecznych (mieszkaniec w jednym miejscu będzie mógł otrzymać dostęp do pakietu usług, który uwzględni jego różne potrzeby). Wszystkie usługi społeczne realizowane w gminie będą oferowane w jednej instytucji, choć mogą być świadczone przez różnych usługodawców i w różnych miejscach.

Spotkanie zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć

  • Spotkanie Grupy Tematycznej dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Spotkanie Grupy Tematycznej dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Spotkanie Grupy Tematycznej dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Spotkanie Grupy Tematycznej dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Spotkanie Grupy Tematycznej dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Spotkanie Grupy Tematycznej dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Spotkanie Grupy Tematycznej dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Spotkanie Grupy Tematycznej dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych