Nabór do Rady Zatrudnienia Socjalnego!

Data opublikowania:

Ogłoszenie o naborze członków Rady Zatrudnienia Socjalnego II kadencji.

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż w  związku z kończącą się kadencją Rady Zatrudnienia Socjalnego został ogłoszony  nabór na członków II kadencji.

Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego (Dz. U. z  2019 r.  poz. 337) oraz na podstawie art. 18e ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego zgłaszanych przez wojewodów, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe.

Zgłoszenia (linki do niezbędnych dokumentów i informacji poniżej) na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego należy składać zgodnie z załącznikami do komunikatu w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
z dopiskiem „
Kandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego

Rada Zatrudnienia Socjalnego jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawach zatrudnienia socjalnego. Rada składa się z nie więcej niż  15 osób reprezentujących podmioty zatrudnienia socjalnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe. Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego, przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów tego zatrudnienia oraz przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w tym obszarze. Rada współpracuje z członkami innych organów opiniodawczo-doradczych ministra  właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego: Radą Rynku Pracy, Radą Pomocy  Społecznej. Współpracuje także z Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, jak również ze środowiskiem podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz jego formalnymi i nieformalnymi ogólnokrajowymi i regionalnymi reprezentacjami.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wybierze 15 kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego, którzy zostaną pisemnie o tym fakcie poinformowani. Dodatkowo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie umieszczony komunikat w sprawie powołania Rady Zatrudnienia Socjalnego w nowym składzie.

Linki z informacjami i dokumentami do wypełnienia i złożenia (do31 lipca 2019 r):

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-czlonkow-do-rady-zatrudnienia-socjalnego-ii-kadencji
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-czlonkow-do-rady-zatrudnienia-socjalnego-ii-kadencji2
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Ogloszenie,o,naborze,na,czlonkow,Rady,Zatrudnienia,Socjalnego,II,kadencji,4137.html