Założenia do przygotowania planu działania OWES – warunki brzegowe i wymagania jakościowe

Data opublikowania:

Informacja dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.

W związku z kryterium dostępu nr 14 o treści „Projekt jest zgodny z planem działania OWES uzgodnionym z ROPS”, zawartym w Regulaminie konkursu nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, iż ostateczny termin wpływu planów działań zostaje ustalony na dzień 18 marca 2019 roku.

Powyższy termin wynika z konieczności dokonania szczegółowej analizy planu działania przez ROPS, akceptacji planu lub wezwania do poprawy, a tym samym ponownej oceny, w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez OWES.

Podmioty, które planują złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w przedmiotowym konkursie zobowiązane są do uzgodnienia planu działania z ROPS UMWŚ. Uzgodnienie oznacza akceptację ROPS UMWŚ założeń określonych w planie działania OWES (lub podmiotów ubiegających się o akredytację).

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 7 marca 2019 roku odbędzie się spotkanie konsultacyjne (dot. podziału zadań i kompetencji pomiędzy ROPS i OWES), na które zapraszamy wszystkie podmioty, które planują złożyć wnioski o dofinansowanie projektu.